English

Aylık Arşiv: Ekim 2015

01.01.2016 tarihinden itibaren E-fatura ve E-defter zorunluluğu getirilen mükellefler.

Sirküler No: 1728 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde; 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere 01.01.2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir: a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL