English

Aylık Arşiv: Kasım 2015

Kayıt dışı istihdam ile mücadele (sigortasız işçi çalıştırma)

Sirküler No: 1751 Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ile her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü hususlarında işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, bunları geliştirmek ve uygulamak, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sektörel denetim programları

Oltalama (PHISHING) yöntemi ile yapılan dolandırıcılıklar

Sirküler No: 1750 ESET ve TEB işbirliğiyle Adana’da düzenlenen Kurumsal Bilgi Güvenliği Toplantıları’nda “Phishing” olarak adlandırılan ve Türkçe’de “oltalama” olarak bilinen konu hakkında yapılan bir araştırma yayınlandı. Bu sirkülerimizde sizleri konu hakkında uyarmak istedik. Yapılan araştırmalar son 2 yıldır oltalama saldırılarında ciddi artış olduğunu gösteriyor. Güvenlik yazılımlarını ve teknolojiyi aşmakta zorlanan hackerlerın bilgisayar kullanıcılarını oltalarına

Prime esas kazanca tabi olmayan günlük yemek (nakit) yardımı tutarında değişiklik

Sirküler No: 1749 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’i 08 Kasım 2015 tarih ve 29526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup,  Tebliğ ile günlük prime esas kazanca tabi olmayan yemek (nakit) yardımı tutarındaki değişiklik aşağıda açıklanmıştır. Değişiklik öncesi durum. Prime tabi tutulmayacak günlük yemek (nakit) yardımı tutarını 07.01.2015 tarih ve 1619

E-Faturalarda kullanılması gereken UBL kodları

Sirküler No: 1748 UBL Nedir?  UBL sözcüğü, İngilizce Universal Business Language (Evrensel İş Dili) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Elektronik ortamda düzenlenen iş dokümanları için geliştirilmiştir. İş süreçlerini sistematik hale getirmek ve insan eliyle yapılan hatalı müdahaleleri asgari seviyeye indirmek amaçlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen elektronik fatura çalışmaları kapsamında oluşturulan UBL-TR, UBL 2.0

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösterenlerin 2015 yılı kaynak saptama çizelgelerini EPDK’ ya sunmaları gerekmektedir

Sirküler No: 1747 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yayımlanan 03.11.2015 tarihli Duyuru’ da;  Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren (Dağıtım, Depolama, İletim, CNG, İthalat) lisans sahibi tüzel kişilerce, (01.01.2015-31.12.2015) tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin  “2015 Yılı Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgesi” nin ilgili kısımlarının,  31 Aralık 2015 sonu itibarıyla, faaliyeti olsun ya da olmasın (faaliyeti olmaması durumunda sıfır yazarak doldurulacak)

2015 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayrılması unutulmamalıdır

Sirküler No: 1746 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 323’ üncü maddesinde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin hükme yer verilmiştir. Bir alacağın şüpheli alacak sayılarak karşılık ayrılabilmesi için gerekli şartlar kanun maddesinde belirtilmiş olup, konuya ilişkin açıklamalarımıza da 1004 Sıra No.lu Sirkülerlerimizde yer verilmiştir. Söz konusu sirkülerlerimizdeki açıklamalarda dikkate alınarak 2015 yılında şüpheli hale gelen

Emlak vergisi ile veraset ve intikal vergisi taksitlerinin kasım/2015 ayı içerisinde ödenmesi gerekir.

Sirküler No: 1745 1-) Emlak vergisi 2 nci taksit ödemesi;  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi gereğince, Emlak Vergisi; birinci taksiti, Mart, Nisan, Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir. 2015 yılına ilişkin tahakkuk eden Emlak Vergisi ikinci taksitinin 30 Kasım 2015 tarihi akşamına kadar ödenmesi gerektiğini

2015 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No: 1744 10 Kasım 2015 tarih ve 29528 sayılı  Resmi Gazete’ de yayımlanan 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Bilgilerinize sunarız.  Ş.A. Yeminli

Yeni gayrimenkul alınması, satılması veya niteliğinin değişmesi nedeniyle emlak vergisi bildiriminin yapılması unutulmamalıdır.

Sirküler No: 1743 2015 yılı içerisinde; – Yeni bir gayrimenkul (bina, arsa, arazi) alınması veya mevcut gayrimenkulün satılması, – Yeni bina inşa edilmesi, – Mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi, – Binanın kullanılış tarzının tamamen değiştirilmesi (örneğin; konut olarak kullanılan binanın tamamının veya bir kısmının işyerine dönüştürülmesi, – Tarlanın arsaya dönüşmesi, – Birleşme, bölünme, trampa,

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortaklarının emekli maaşından %10 SGDP kesilmesi

Sirküler No: 1742 Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortakları emekli olduklarında maaşından %10 SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) kesilip, kesilmemesi ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/18 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık