English

Aylık Arşiv: Kasım 2015

30.09.2015 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar

Sirküler No: 1741 30.09.2015 tarihi itibariyle yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır. Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.

01.01.2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması gerekiyor

Sirküler No: 1740 Bilindiği üzere 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’un 69 ve 70 no.lu Genel Tebliğleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 426 ve 427 seri no.lu Genel Tebliğlerindeki açıklamalar gereği yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı zorunlu kılınmıştır. Yürürlükte olan en son düzenlemeye göre mükelleflerin sisteme

e-Tebligat hakkında mükelleflerce bilinmesi ve yapılması gerekenler neler?

Sirküler No: 1739 Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Elektronik ortamda tebliğ ile ilgili oluşturulan sistem ve bu sistemin kullanımına ilişkin açıklamalara Tebliğin ilerleyen bölümlerinde yer