English

Aylık Arşiv: Aralık 2015

Yılbaşı 2015

www.saymmas.com.tr   YENİ YILINIZI KUTLAR,  SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.      ŞERİF ARI  FAHRÜNNİSA ARI BURÇAK ARI ŞAHİN

Gelir vergisi matrah dilimleri, engelli indirimi tutarları, yemek ücreti, fazla saatlerde çalışmada işçinin onayının alınması

Sirküler No: 1761 KONU: 1-) 01.01.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN GELİR VERGİSİ MATRAH DİLİMLERİ ARTIRILDI. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine esas olan tarife, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 12.600 TL’ye kadar                                          

E-tebligat başvuru süresi 01.04.2016 tarihine kadar ertelenmiştir

Sirküler No: 1760 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin bildirimi ve elektronik tebligat edinmesi zorunluluğunun başlangıç tarihi 01.04.2016 tarihi olarak değiştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

İhracat işlemlerinde e-fatura uygulaması başlangıcı 01 Ocak 2017 tarihi olarak değiştirilmiştir

Sirküler No: 1759 20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümü, 461 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanma mecburiyetinin başlama tarihi

Sirküler No: 1758 466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik ve ilaveler yapılmıştır. 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (c) bendinde yapılan değişiklikle; (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya gayrisafi

Asıl – alt işverenin sorumlulukları ve alt işverenlerin sgk işyeri sicil numarası alması ile ilgili özellik arz eden hususlar.

Sirküler No: 1757 Asıl – alt işverenler ile ilgili açıklamalarımızı 697, 798, 1038, 1579 ve 1696 nolu sirkülerimizle duyurmuştuk. Ancak gelen sorular üzerine ve denetimlerde farklı uygulamalar olması nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. İş Kanunun 2.inci maddesinde; Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin

Alt (taşeron) işveren tarafından asıl işverene fatura edilen kıdem veya ihbar tazminatı tutarında KDV tevkifatı

Sirküler No: 1756 4857 sayılı İş Kanunu 2.inci maddesi ile 5510 sayılı SGK’nun 12.inci maddesi kapsamında asıl işveren işyerlerinde temizlik ve işgücü hizmetinde bulunan alt (Taşeron) işverler personellerine işten ayrıldıklarında hak ettikleri kıdem ve/veya ihbar tazminatlarını ödemektedirler.  Alt işverenler sözleşme hükümleri gereği asıl işverene kıdem ve ihbar tazminatı tutarını (sözleşmedeki süre kadar) ve hizmet (güvenlik

Sigortalı işe giriş bildirgesi verilen işçinin işe başlamaması durumunda yapılması gereken işlemler

Sirküler No: 1755 5510 sayılı kanunun 4-1/a (ücretle çalışanlar) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigortalı bildirimi ve tescili ile ilgili maddesi aşağıdadır. MADDE 8- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/6 md.) İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş

Yasal defterlerin noter tasdikleri

Sirküler No: 1754 2016 takvim yılında kullanılacak defterlerin tasdik süresi 31.12.2015 tarihinde sona ermektedir.  Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği aşağıda belirtilen defterlerin tasdiki zorunludur. – Yevmiye defteri, – Defteri kebir – Envanter defteri, – İmalat defteri (Kayıtlar 7/A yöntemine göre tutulmuyorsa), -Damga vergisi defteri (Anonim şirketler ile ihtiyari

Karın elde edildiği dönemler itibariyle kar dağıtımlarından kaynaklanan tevkifatlar

Sirküler No: 1753 Bildiğiniz üzere, tam mükellef kurumlar tarafından kurum ortaklarına dağıtılan karlar Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesinin (i) ve (ii) alt bentleri uyarınca tevkifata tabidir. Karın elde edildiği vergilendirme dönemleri itibariyle, yürürlükte olan mevzuat hükümlerince farklı oranlarda ve farklı yollarda tevkifat hesaplanması söz konusudur. Dolayısıyla tam mükellef kurumların geçmiş yıllarda elde ettiği karlardan dağıtım