English

Aylık Arşiv: Ocak 2016

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir

Sirküler No: 1776 Bilindiği üzere, 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 01.01.2016 tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti. Bu defa, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip

Hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri

Sirküler No: 1775 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri, bilet bedellerinin gider kaydedilmesi ve e-biletlerde KDV uygulaması ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine

2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergileri

Sirküler No: 1774 1-) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi; Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 27 Kuruş, diğer belediyelerde 21 Kuruş olarak hesaplanıp, su faturasına dahil edilerek tahsil edilecektir. Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve

Motorlu taşıt vergileri 2016 yılında aşağıdaki tarifeye göre tahsil edilecektir

Sirküler No: 1773 Bilindiği üzere; her yılın motorlu taşıtlar vergisi, aynı Kanununun 10’ncu maddesi uyarınca bir önceki yıl motorlu taşıt vergisi tutarlarının o yılın yeniden değerleme oranında (%5,58) artırılması suretiyle belirlenmektedir. Yeniden değerleme oranına göre artırılan ve 2016 yılında ödenecek motorlu taşıt vergileri aşağıya çıkartılmıştır. (I) SAYILI TARİFE (II) SAYILI TARİFE ÖDEME ZAMANI: Motorlu taşıt

Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler

Sirküler No:1772 Damga Vergisi Kanunu ile ilgili 2016 yılında uygulanacak tutarlara ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. 1- Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler                               Binde 9,48 2- Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)  Binde 1,89 3- Bilançolar                                                                                                 36,90 TL                                     

E-Fatura ve E-Arşive geçişte kağıt fatura düzenlenmesi

Sirküler No: 1771 E-Fatura Uygulaması Elektronik Başvuru Rehberi ve Kılavuzunun 5. Bölümünde yer alan açıklamaya göre uygulamaya yeni kaydolan mükelleflerin, kayıtlı kullanıcılar listesinde ilan edilmelerini izleyen 7 gün içerisinde e-Fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde e-Fatura göndermeleri zorunlu değildir. e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesaplarının açılmasını takip eden

Amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin faydalı ömür listesine ilaveler yapılmıştır

Sirküler No: 1770 458 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 333 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ekinde yer alan listenin 3.6.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3.6.2. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir. 3.6.1.         Basit   tahta palet                                                           2        %50,00 3.6.3.        Yoğunluğu ve kırılma direnci yüksek, esnemeye ve

Yıl sonu mutabakatlarının yapılması unutulmamalıdır

Sirküler No: 1769 Mutabakatlar bazı firmalarda aylık, bazılarında 3 aylık, bazılarında da 6 aylık veya yıllık olarak yapılmaktadır. Hangi hesapta kayıtlı olursa olsun tüm borç ve alacakların, banka hesaplarının mutabakatlarının mutlaka yapılması gerektiği malumdur.  Ayrıca, kredi kartıyla işlem yapan şirketlerde bazı bankalarca  masrafların kredi kartı hesabından  dekont gönderilmeden  düşüldüğü görülmüştür. Bu nedenle, 31.12.2015 tarihi itibariyle;

2016 yılında ödenecek emlak vergileri yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde (%2,79) artırılarak hesaplanacaktır

Sirküler No: 1768 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 67 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılında ödenecek emlak vergilerinin hesaplanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu tebliğ ile, bina, arsa ve arazilerin 2016 yılında ödenmesi gereken emlak vergileri 2015 yılı vergi değerleri yeniden değerleme oranının yarısı

Veraset ve intikal vergisinde istisna hadleri artırılmıştır

Sirküler No: 1767 2016 yılında vuku bulacak ivazsız (bedelsiz) intikaller için istisna hadleri aşağıdaki gibidir. Evlatlıklarda dahil olmak üzere füruğ (çocuk) ve eşten her birine veraset suretiyle intikal eden menkul ve gayrimenkul malların vergiye tabi değerlerinin 170.086,- TL’lık kısmı veraset ve intikal vergisinden istisnadır. Füruğ (çocuk) bulunmaması halinde bu istisna, eşe isabet eden miras hissesi