English

Aylık Arşiv: Şubat 2016

İnternet sitesinde bulunması gerekenler

Sirküler No: 1806 Türk Ticaret Kanunu’nun 397. Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri, internet sitesi açmak ve bu sitenin bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanlara özgülemek zorundadır. Şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketleri internet sitesi açmakla yükümlü değildir. 31.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Şirketlerinin

İlave sigorta primi teşvik oranı %6 uygulanmasında asgari çalışan sayısı kaldırıldı

Sirküler No: 1805 6663 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu Kanunla ilave sigorta primi teşvik oranı (%6) uygulamasında asgari çalışan sayısı kaldırılmıştır.  (Teşvik uygulaması ile ilgili hususlar 14.08.2013 tarih ve 1439 no.lu sirkümüzde mevcuttur.)  Bu Kanun’un 28.inci maddesiyle, 5510 sayılı

4/b kapsamında çalışanların aylıklarından yapılan SGDP kesintisi ile ilgili kurumun açıklaması

Sirküler No: 1804 Yaşlılık veya emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlerin (Ticari veya serbest meslek kazancı sebebiyle gelir vergisi mükellefi olan veya vergiden muaf olmakla birlikte Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı bulunan yahut anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortağı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları)

Türkiye iş kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programını tamamlayanların çalıştırılması durumunda sgk teşviki

Sirküler No: 1803 23.04.2015 tarihli, 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 15 inci madde eklenmişti. 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde öngörülen sigorta primi desteği 23.04.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, Kurum anılan maddede öngörülen prim desteğine ilişkin uygulamanın usul

E-Arşiv fatura uygulaması kapsamında fatura düzenleyen mükelleflerin dikkat etmesi gereken hususlar

Sirküler No: 1802 Gelir İdaresi Başkanlığı 11.02.2016 tarihinde e-Arşiv Fatura Uygulaması kapsamında fatura düzenleyen mükelleflere ilişkin bir duyuru yayınlamıştır. Duyuruda yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir: e-Arşiv Fatura Uygulamasına kayıtlı mükellefler, tüm satışları için e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlemek zorunda olmayıp, vergi mevzuatının öngördüğü hallerde Perakende Satış Fişi de ( ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle

Türk Ticaret Kanunu’na göre mart ayına kadar yapılması gerekenler

Sirküler No: 1801 Türk Ticaret Kanunu’na göre mart ayına kadar yapılması gerekenler; – YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI Yıllık faaliyet raporunun, ilgili olduğu hesap döneminin (01 Ocak-31 Aralık) bitimini izleyen iki ay içinde, yani en geç 29.02.2016 tarihine kadar hazırlanması gerekir. Şirketin yönetim organı başkanı ve üyelerinin tamamı tarafından imzalanır ve genel kurulun onayına sunulur. Faaliyet

4/b kapsamında çalışan emeklilerin maaşından %10 kesilen SGDP kesintisi kaldırıldı.

Sirküler No:1800 6663 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu Kanunun 23.üncü, 24.üncü ve 31.inci maddeleriyle 5510/4(b) (Bağımsız çalışanlar) kapsamında çalışanların emekli maaşından kesilen %10 SGDP kesintisi kaldırılmıştır. Yapılan değişiklikler sonrası,  1-) Bu Kanun’un 23.üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un “Sigortalı

Yarım çalışma ödeneği, kısmi süreli çalışma hakkı ve doğum sonrasında ücretsiz izin kullanılması

Sirküler No: 1799 6663 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup Kanunun 20., 21. ve 22.inci maddeleriyle yapılan yeni düzenlemeler aşağıdadır. 1-) Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği.  6663 sayılı Kanun’un 20.inci maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen           EK

Eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanmaları

Sirküler No: 1798 6663 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin genel sağlık sigorta hükümlerinden yararlanmaları ile ilgili yapılan ilave ve değişiklikler aşağıdadır. 1-) 6663 Sayılı Kanunun 26.ıncı maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 60.ıncı maddesine        (Genel Sağlık Sigortalısı

Asgari ücret desteği ve destekten yararlanma şartları

Sirküler No: 1797 6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 17.inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci madde eklenmişti. Anılan madde ile; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; a-) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen