English

Aylık Arşiv: Nisan 2016

Yıllık ücretli izin sürelerinde değişiklik

Sirküler No: 1845 6704 sayılı  65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 26.04.2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, İş Kanunu ile ilgili aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. Kanunun MADDE 16- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun

GİB, 82 no’lu sirkülere ilişkin e-defterlerin yüklenme süresine ilişkin açıklama yapılmıştır

Sirküler No: 1844 Açıklamada aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir. “Gerçek kişiler ve Özel hesap dönemine tabi tüzel kişiler için; Sadece Ocak/2016 dönemine ait e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve defterlere ait “Elektronik Defter Beratları”nın Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme süresi 31 Mayıs 2016 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. Şubat/2016 dönemine ait e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve defterlere

Yurtiçi harcırah uygulamasında değişiklik

Sirküler No: 1843 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelin dipnotunda yer alan “6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80

Gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerine ilişkin kılavuz yayımlanmıştır

Sirküler No: 1842 Gelir ve Kurumlar Vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri belge ve bilgiler esas alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanımına ilişkin açıklamalara 99 Sıra Numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde yer verilmişti. Mükelleflerin İnternet Vergi Dairesinden işlemlerini ne şeklide yapacaklarına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı

Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile e-defterlerin yüklenme süreleri uzatıldı

Sirküler No: 1841 22.04.2016 tarihli ve VUK-82 / 2016-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; -25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü sonuna kadar, -02 Mayıs 2016 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi

31.03.2016 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar

Sirküler No: 1840 31.03.2016 tarihi itibariyle yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır. Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Bazı ürünlerin ithalat ve ihracatını yapanların borsa tescil işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir

Sirküler No: 1839 Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığınca, Bursa Yeminli Mali müşavirler Odası Başkanlığına göndermiş olduğu 29.02.2016 tarih ve 74 sayılı Yazılarında; Yeminli Mali Müşavirler tarafından mali tabloları ve beyannameleri incelenen ve tasdik edilen firmaların, ekte isimleri ve GTİP kodları belirtilen ürünlerin ithalat ve ihracatını yapanların borsa tescil işlemlerini yaptırmaları gerektiği yönünde uyarılmalarını istemiştir.

Sanayi sicil belgesine sahip imalatçılara banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası

Sirküler No: 1838 29 Mart 2016 tarih ve 29668 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile; 6802 sayılı Kanunun 29’ uncu maddesine (z) bendi başlığı ile eklenen sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler

Kurumlar vergisi, kurum geçici ve gelir geçici vergi beyannamelerindeki değişiklikler

Sirküler No: 1837 1-) Kurumlar vergisi beyannamesindeki değişiklik aşağıdaki gibidir. a-) Kurumlar Vergisi Beyannamesinde kazanç ve ilaveler kulakçığına; Kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler tür alanına, 453- Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faizi indirimi eklenmiştir. b-) Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ekler kulakçığına; Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi eklenmiştir. 2-) Kurum Geçici ve Gelir Geçici vergi

2015 Aralık dönemine ait elektronik defter beratlarının silinmesini gerektiren durumlar hakkında duyuru

Sirküler No: 1836 www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan duyuru da; “2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.maddesinin (b) bendi uyarınca Kurumlar Vergisi Beyannamesi veren normal hesap dönemine tabi tüzel kişi mükelleflerin 2015/Aralık dönemine ait hatalı olarak oluşturduğu elektronik defter beratları, 21 Nisan tarihinden en son berat gönderim tarihine kadar silinebilecektir. Beratların silinmesi işlemi e-Defter