English

Aylık Arşiv: Nisan 2016

Kanun kapsamından çıkmış işyerlerinde yeniden aylık prim ve hizmet belgesi verilebilmesi hususları

Sirküler No: 1835 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin işyeri dosyalarının işlemden kaldırılması başlığını taşıyan 34 üncü maddesinde “özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde, işyerinde en az iki yıl süre ile sigortalı çalıştırılmadığı, işverenler tarafından bildirilen veya Kurumca tespit edilen işyeri dosyaları, sigortalı çalıştırılmaya son verilen

Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı

Sirküler No: 1834 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 40 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; “1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde, indirim uygulamasında TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel

Personel taşımacılığı sözleşmelerinde damga vergisi nasıl hesaplanacak?

Sirküler No: 1833 Firmalar çalıştırdıkları personelin işyerine geliş ve gidişlerini temin etmek amacıyla, taşımacılık faaliyetinde bulunan firmalarla sözleşme imzalamakta ve bu sözleşmelerde de servis güzergahları, her güzergaha çıkartılacak araç sayısı, günlük sefer sayıları, v.b. bilgiler yer almaktadır. BU bilgilere dayanılarak müşavirliğimizce de, sözleşmenin düzenlendiği tarih itibariyle; firmada çalışan personel sayısı, servis güzergahları, güzergahlara çıkartılacak araç

İlave sigorta primi teşvik oranı (%6) uygulanmasında asgari çalışan sayısının kaldırılması genelgesi yayımlandı

Sirküler No: 1832 10.02.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Kanun ile     5510/81.inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan teşvikte “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerinde” çalışan sayısının kaldırılmış olduğunu 25.02.2016 tarih ve 1805 nolu sirkümüz ile duyurmuştuk. Konu ile ilgili Kurum tarafından 2016/08 nolu Genelge de yayımlandı. Genelgeye göre; 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966

Royalti veya lisans ücreti tutarına ait sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV nereye beyan edilecektir

Sirküler No: 1831 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’ nin I/C-2.1.2.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler başlıklı bölümünde; “3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre bir hizmetin KDV’nin konusuna girebilmesi için Türkiye’de ifa edilmesi gerekmektedir. Aynı Kanunun (6/b) maddesinde ise Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye’de ifa edilmiş

2016 yılı birinci geçici vergi döneminde yeniden değerleme

Sirküler No: 1830 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 39 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; 2016 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacağı belirtilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bazı konular

Sirküler No: 1829 – GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU; Bilindiği üzere herhangi bir yıl zararı en fazla takip eden beş yılın kazancından indirim konusu yapılabilecektir. 2015 hesap döneminde, en son 2010 hesap dönemi zararı mahsup edilebilir. Kurum kazancından mahsup edilen zararlar ile ertesi yıllara devreden zararların hangi dönemle ilgili olduğu beyannamede ayrı ayrı belirtilecektir. Bu koşullar

Kar dağıtım tablosu düzenlenmesine ilişkin hadler

Sirküler No: 1828 8 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yapılan açıklama uyarınca ek mali tabloları eklemek zorunda olan mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece KAR DAĞITIM TABLOSU nu eklemeleri yeterli bulunmuştur. Buna göre, 2015 yılına ilişkin verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde 2015 yılı aktif toplamı 14.074.300,- TL’ nı

Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin form’ un doldurulmasına ilişkin hatırlatmalar

Sirküler No: 1827 Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin (serbest bölgelerde ve teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulup faaliyette bulunan şirketler de dahil), İlişkili kişilerle gerçekleştirilen mal veya hizmet alım ya da satım, kiralamalar, grup içi hizmetler vb. işlemlerinin, Yurt dışı iştiraklerinin, Ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen bir borcun bulunması halinde bu formun doldurulması gerekmektedir. Formun Doldurulmasına Ait

Ar-Ge’de çalışanların ücretlerinde stopaj teşviki, prim desteği ve damga vergisi istisnası

Sirküler No: 1826 5746 sayılı ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN kapsamında Ar-Ge’de çalışanların ücretleri ile ilgili birden fazla sirkümüz mevcut olup, son değişikliklere göre aşağıdaki hususların yeniden açıklanmasına gerek duyulmuştur. Kanunun ilgili maddeleri kapsamında; MADDE 3 – (2) Gelir vergisi stopajı teşviki:  Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde,