English

Aylık Arşiv: Mayıs 2016

İş kanununa göre genel hükümlere aykırılıkta idari para cezalarında değişiklik yapıldı.

Sirküler No:1863 6715 sayılı Kanun “İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”  20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Kanunun MADDE 4’ü ile 4857 sayılı İş Kanunun 99.uncu (Genel Hükümlere Aykırılık) maddesindeki idari para ceza tutarlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. İşveren ve yetkililerinin idari para cezasıyla karşılaşmamaları için yukarıdaki hususlara dikkat

İşçiye “uzaktan çalışma hakkı” geldi.

Sirküler No: 1862 6715 sayılı Kanun “İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”  20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Kanunun  MADDE 2’si  ile 4857 sayılı Kanunun 14 üncü (Çağrı Üzerine Çalışma) maddesinin başlığı “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Uzaktan çalışma;

Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Sirküler No: 1861 Maliye Bakanlığı’ nın, “Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) “i 21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Önceki uygulamaları incelediğimizde, ithalat sırasında veya sorumlu sıfatıyla mükellefler tarafından ödenmesi gereken KDV’lerin, ithalat matrahındaki azalmalara bağlı olarak indirim hesaplarından çıkarılarak tarhiyat yapılması, fazla ödenen verginin ise

Geçici iş ilişkisi kapsamında yapılan değişiklikler

Sirküler No:1860 6715 sayılı Kanun “İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”  20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Kanunun MADDE 1 – ile 4857 sayılı İş Kanununun 7.inci “Geçici İş İlişkisi” maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 7 – Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesindeki kişi sayısı 5’e düşürüldü

Sirküler No: 1859 01.01.2009 tarihinden itibaren işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları isçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları isçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemeleri gerektiği hususlarını 25.11.2008 tarih ve 717 nolu sirkümüz ile duyurmuştuk.

Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretlerine karşılık işverene yapılacak ödeme

Sirküler No: 1858 Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretlerine karşılık işverene yapılacak ödeme ile ilgili Yönetmelik 30.04.2016 tarih ve 29699 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Korumalı işyeri: İşgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerini ifade etmektedir. Korumalı

Elektrik üretimi lisans harçlarının mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir

Sirküler No: 1857 Harçlar Kanununun 113’ üncü maddesinde; “…… Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir. ….” Hükmüne yer verilmiştir. Yukarıdaki Kanun hükmü

Vergi levhalarının mayıs ayı sonuna kadar yazdırılması gerekir

Sirküler No: 1856 Gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturularak mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır. Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup

Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının faaliyetleri ile ilgili bilgilerin mayıs ayı sonuna kadar bildirilmesi gerekir.

Sirküler No: 1855 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca yayınlanan Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince; –  Şirket ve şubelerin sermaye ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu (Ek-1)’ nun, bilanço ve gelir tablosu ile birlikte her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, – Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanması gerekir

Sirküler No: 1854 Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 13’ üncü maddesinde, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bakanlar Kurulu’ nun 2007/12888 sayılı Kararı ile Transfer Fiyatlandırmasında