English

Aylık Arşiv: Haziran 2016

2014 yılı satışları 1.000.000-500.000 TL olanların yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti 01/07/2016 tarihinde başlıyor

Sirküler No: 1872 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:466) ile; 2014  yılı perakende satışları veya gayrisafi iş hasılatı 1 milyon TL’ den 500 Bin TL’ ye kadar olan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe giriyor

Sirküler No: 1871 6331 sayılı Kanun’un 6.ıncı (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri)  ve 7.inci (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi) maddelerinde yer alan yükümlülükler çok tehlikeli ve tehlikeli işyerleri ile 50 ve daha fazla çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için uygulanmakta iken 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için bu uygulama 1 Temmuz 2016

Garanti kitapçığının damga vergisine tabi olup olmadığı hakkında.

Sirküler No: 1870 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilen 10.04.2014 tarih ve 64597866-155[(1)S.T.I/A-1-2014]-35 sayılı Özelgede; Garanti kitapçığının damga vergisine tabi olup olmadığı konusu belirtilmiştir. Söz konusu özelgede özetle; Garanti ve Servis Kılavuzu başlıklı kağıdın, taahhütname mahiyeti olmakla birlikte  belli ve hesap edilebilir bir bedel içermediğinden damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir. Ancak, söz konusu Garanti ve

SGK eksik gün nedeni bildirimine gelen ilave kodlar ve açıklamaları

Sirküler No: 1869 6663 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la yürürlüğe giren yarım çalışma ödeneği ve yarım çalışma izni ile ilgili Kuruma bildirilmesi gereken eksik gün kodu 23 ve 24 olarak belirlenmiştir. Ay içerisinde fiilen 30 günden az çalışan personelin SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirimi yapılırken aşağıdaki

Derneğe ait iktisadi işletmenin karını derneğe aktarmasının vergisel boyutu

Sirküler No: 1868 Bilindiği üzere dernek ve vakıflar tüzel kişilikleri itibariyle gelir ve kurumlar vergisi mükellefi değildir. Ancak, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler Kurumlar Vergisi mükellefi sayılmışlardır. İktisadi işletmelerin elde etikleri karı derneğe aktarmaları halinde yapılan bu aktarım iktisadi işletme açısından kar dağıtımıdır. Kendisi kurumlar vergisi mükellefi olmayan bir derneğin, sermayesini temin ederek vergiye

Genel sağlık sigortalılarının 25 yaşından önceki prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi

Sirküler No: 1867 6704 sayılı  Kanunun 19.uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 69 uncu madde eklenmiş olup bu maddede            “Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60.inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin

2015 yılında kullanılan yevmiye defterinin Haziran 2016 ayı sonuna kadar kapanış onayının yaptırılması gerekir.

Sirküler No: 1866 Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3 üncü maddesinde, yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre, 2015 YILINDA KULLANILAN YEVMİYE DEFTERİNİN 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNE KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. Kapanış onayının yaptırılmaması halinde, TTK’ nun 562/1-c maddesi gereğince 5.209,-TL idari para cezasıyla karşı karşıya

Şirketlerce verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği

Sirküler No: 1865 Firmalarca “Ramazan Ayı” münasebetiyle verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği konusunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Yapılan bir harcamanın ticari kazancın tespitinde gider konusu yapılabilmesi için; – BU GİDERİN TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ İÇİN YAPILMASI, – YAPILAN GİDER TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAMESİ İLE DOĞRUDAN İLGİLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR. Firmalarca İftar yemeğinin;

Firmalarca çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımı

Sirküler No: 1864 Firmalarca, çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımının ayın olarak sağlanan bir menfaat şeklinde değerlendirilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan yardımların KDV dahil tutarı net ücret olarak nitelendirilip brütleştirilerek bordroya dahil edilmek suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir. Ödenen KDV’ nin de ayrıca indirim konusu yapılmaması gerektiği malumdur. Diğer taraftan, ayın olarak sağlanan menfaatlerin SGK primine tabi