English

Aylık Arşiv: Temmuz 2016

Bağımsız denetçinin bir sonraki dönemde seçilmesi

Sirküler No: 1886 Bağımsız denetime tabi olduğu tespit edilen bazı şirketlerin 2015 yılının denetçisini 2016 yılında seçtikleri ve 2016 yılında denetim sözleşmesini akdettiklerinin tespiti üzerine Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu’nun 12/05/2016 tarihinde verdiği karar; “TTK’nın 399 uncu maddesinin birinci fıkrasında, denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden

GSS prim borcu olanlar 31.12.2016 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabilecekler

Sirküler No: 1885 Genel sağlık sigortası prim borcu bulananlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için Bakanlar Kurulunun 2002/3654 sayılı Kararnamesi eki Kararın Geçici Madde 54.üncü maddesi aşağıdadır. ’’GEÇİCİ MADDE 54- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt

Haziran 2016 vergilendirme dönemine ait aylık beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı

Sirküler No:1884 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 83 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27 Temmuz 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli

Haziran 2016 vergilendirme dönemi KDV1 Beyannamesinde yapılan değişiklik hakkında duyuru

Sirküler No: 1883 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan duyuruda; Haziran/2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları alanına eklenen “Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı” tablosu yeni bir değerlendirmeye kadar beyannameden kaldırıldığı bildirilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

KDV mahsubu ile prim ödeyenlerin borcu yoktur belgesi taleplerinde yapılan düzenleme

Sirküler No: 1882 Sigorta prim borçlarını KDV  iade alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenlerin, sigorta primlerinin yasal ödenmesi gereken sürenin bitiminden itibaren mahsup için geçecek olan ilave 20 günlük süre içinde ihalelere katılmak için Kurumdan borcu olmadığına ilişkin yazı talep etmeleri halinde,  KDV mahsubuyla ödenecek olan sigorta primi tutarı henüz Kurum hesaplarına intikal etmemiş olduğundan kendilerine

Altın bedellerinin SGK primine tabi tutulması

Sirküler No: 1881 İşverenler tarafından sigortalılara bayram, ayın elemanı, yılbaşı, 25.inci, 30.uncu veya 50.inci hizmet yılı gibi nedenlerle verilen altınların sigorta primine esas kazanca tabi tutulup tutulmayacağı hususundaki sorular üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlendirme yapılmış olup, 2016/12 nolu Genelgesinde gerekli açıklamaları yapmıştır. Genelgedeki açıklamalar kapsamında; Altının günlük değerinin belli olması ve her an piyasasında

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan tesislerde yerli aksamın desteklenmesi

Sirküler No: 1880 Yurt içinde imal edilerek yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksamın ve/veya aksamı oluşturan bütünleştirici parçalar nedeniyle yerli katkı ilave fiyat uygulanmasına ilişkin yerli katkı ilave fiyat miktarının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca belirlenmiş olup, “Yenilenebilir enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde

Motorlu taşıtlar vergisi 2’nci taksitinin Temmuz /2016 ayı içerisinde ödenmesi gerekir

Sirküler No: 1879 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9’ uncu maddesinde; motorlu taşıtlar vergisinin, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılacağı ve her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 2016 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitinin Temmuz ayı

Mali tatil hatırlatması revize

Sirküler No:1874 revize Bilindiği gibi 2007 yılından itibaren Temmuz ayının 1’ i ile 20’ si tarihleri  arasında mali tatil uygulanmaktadır. Vadesi Mali Tatile Rastladığı Takdirde Tatilin Son Gününü İzleyen Tarihten İtibaren Beş Gün Uzamış Sayılan Süreler: Aşağıda belirtilen sürelerin son gününün mali tatile rastlaması halinde süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beş gün süre

2016 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No: 1878 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 41 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; 2016 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %0,04 (yüzde sıfır virgül sıfır dört) olarak tespit edilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.