English

Aylık Arşiv: Eylül 2016

İflas erteleme talebinde bulunan firmadan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılılığı ayrılıp ayrılmayacağı

Sirküler No: 1907 Gelir İdaresi Başkanlığı Düzce Defterdarlığınca verilen 06.05.2016 tarih ve 13334133-VUK-05-11 sayılı Özelgede; “Asliye Ticaret Mahkemesinde …/…/2014 tarihinde iflas erteleme talebinde bulunduğu ve aynı tarih itibariyle ihtiyati tedbir kararı alındığı, söz konusu alacaklar için …/…/2015 tarihinde icra takibinde bulunulduğu belirtilerek, 2014 ve 2015 yıllarına ait toplam …TL tutarındaki alacağa ilişkin 5 adet çek

Katma Değer Vergisi uygulamalarında kur farkları

Sirküler No: 1906 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde; “Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibarıyla vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı

Satın alınan iktisadi kıymetler için kullanılan kredi faizlerinin vadesinin amortisman süresinden fazla olması

Sirküler No: 1905 Gelir İdaresi Başkanlığı Konya Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 27.04.2016 tarih ve 48349025-105[262-3680]-21689 sayılı özelgede; Satın alınan iktisadi kıymetin ilk iktisabında kullanılan döviz kredileri sonucunda oluşan kredi faizleri ve kur farklarını ilk yıl iktisadi kıymetlerin maliyetine eklendiği, takip eden yıllarda da tercihle 163 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalar doğrultusunda maliyete