English

Aylık Arşiv: Ekim 2016

Asgari geçim indirimi uygulamasında değişiklikler

Sirküler No: 1936 28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6753 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 86’ ncı madde ile;  2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari

E-Fatura İrsaliyeli Fatura Olarak Kullanılabilir Mi?

Sirküler No: 1935 Ek maliyet doğurması nedeniyle sevk irsaliyesi düzenlemek yerine e-faturanın irsaliyeli fatura olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 20.06.2016 tarih ve11395140-105[229-2012/VUK-1-…]—83072 sayılı Özelgede; “……………… ‘433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “15- 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükellefler Arasında Yapılan Satışlar”

6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunda yer alan bazı süreler uzatıldı

Sirküler No: 1934 Bakanlar Kurulunun 25.10.2016 tarih ve 2016/9385 sayılı Kararı ile; Kanunda yer alan başvuru süreleri; Kanunun İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile İşletme kayıtlarının düzeltilmesi başlıklı 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır. İnceleme

EYLÜL/2016 Vergilendirme Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Sirküler No: 1933 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 84 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Ekim 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni

Fatura tanzimi gerekmeyen sevk irsaliyeleri

Sirküler No: 1932 Vergi Usul Kanunu’nun 230. Maddesine göre malların sevki sırasında, fatura bulunsun veya bulunmasın, mutlaka düzenlenmesi zorunlu olan bir belgedir. Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde, satıcının, alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır. Mal hareketinin

İşverenlerin kreş açma veya bu hizmeti dışarıdan satın alma yükümlülükleri

Sirküler No: 1931 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 16 Ağustos 2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup,  yönetmelikteki önemli hususları 26.08.2013 tarih ve 1443 nolu sirkümüzde açıklamıştık.  Yönetmeliğin Madde 13.ünde ODA VE YURT AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ bakımımdan işverenler;  1) Yaşları ve medeni halleri

Gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile yem teslimlerinde kdv uygulamaları ile ilgili tebliğ açıklamaları 7 seri no.lu tebliğ

Sirküler No: 1930 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında

Özel tüketim vergisi’ ne tabi bazı mallarda ÖTV oranları değiştirildi.

Sirküler No: 1929 05.10.2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 26.09.2016 tarih ve 2016-9256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanuna Ekli II sayılı listede yer alan bazı mallarda ÖTV oranları değiştirilmiştir. Karar ile Kanuna Ekli (II) sayılı Listede “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “Diğerleri” satırı altında yer alan; a) “Motor silindir

Hurda haline gelmiş iktisadi kıymetlerin tesliminde yüklenilen KDV nasıl düzeltilmeli

Sirküler No: 1928 İşletmelerde kullanım sürelerini tamamlamış, işe yaramaz ve kullanılamaz hurda haline gelmiş sabit kıymetlerin (parçalanıp hurda demir olarak satışa sunulan makine, mastar, kalıp, elektronik atık, telefon cihazı, kablo, ölçüm cihazı vb.) katma değer vergisinden istisna olarak satılması halinde bu teslim nedeniyle yüklenilen KDV’ nin düzeltilmesi ile ilgili olarak Ankara Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen

SGK borçlarına 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmasına ilişkin yeni düzenleme.

Sirküler No: 1927 SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili Kurum tarafından 22.08.2016 tarih ve 2016-18 nolu Genelge de yayımlanmıştı. Buna ek olarak 04.10.2016 tarih ve 2016-22 sayılı genelge ile yapılan düzenleme sonucu; 6736 sayılı Kanun uyarınca 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin/işyerlerinin 2016/Haziran ve önceki aylara ait olup Kanunun yayımlandığı tarih