English

Aylık Arşiv: Ekim 2016

Genel kurullarda %5 1. Temettü (kar payı) dağıtmama kararı alınabilir

Sirküler No: 1926 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi gereğince pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr dağıtımı zorunlu hale gelmiştir. Ancak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün kar payı dağıtımı hakkında verdiği yazılı görüşte; “anılan mevzuat hükmünde pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödeneceği belirtildiğinden, şirket ortaklarının payı oranında yüzde beş

Özel tüketim vergisi ödenmeden taşıt iktisaplarına ilişkin kanununda yapılan düzenlemeler

Sirküler No: 1925 07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. Değişikliklere göre; — Şehit eş veya çocuklarının, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının bir

E-fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesi

Sirküler No: 1924 Bildiğiniz üzere elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında düzenlenen faturalar için bu belgeyi düzenlemek ve almak zorunda olanlara Vergi Usul Kanunu’nun 353’üncü maddesinin birinci bendine göre özel usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekmektedir. e-Fatura mükellefi olan firmaların KDV iadesi talep etmeleri durumunda e-Fatura yerine kağıt ortamında düzenlenen faturalar sistem tarafından tespit edilerek KDV İadesi

Çalışanlara ait ücret bordrosunun gerçeğe uygun düzenlenmemesinin sonuçları

Sirküler No:1923 Vergi Usul Kanununun “Ücret Bordrosu” başlıklı 238’ inci maddesinde; İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecbur oldukları belirtilerek  bordroda hangi bilgilere yer verileceği  tek tek sayılmıştır. Bu bilgilerden bir tanesi de  Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti)’ dir. Diğer taraftan aynı Kanunun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları”

Emlak vergisi kanunu genel tebliği seri no 69 ile yapılan açıklamalar

Sirküler No: 1922 6728 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile 1319 sayılı Kanunun “Geçici muaflıklar” başlıklı 5 inci maddesinin (f) fıkrasından sonra gelmek üzere; “g) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.” fıkrası eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile Yatırım Teşvik

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60) İle Yapılan Açıklamalar

Sirküler No: 1921 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu değişikliğe ilişkin açıklamalara 10.08.2016 tarih ve 1893 sayılı sirkülerimizde yer verilmiştir. Maliye

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) ile Yapılan Açıklamalar

Sirküler No: 1920 2464 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesisler için imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken imar ile ilgili harçlara ilişkin istisna getirilmiştir. Söz konusu harçlar şunlardır: a) Parselasyon harcı. b) İfraz ve tevhit harcı. c) Plan ve proje tasdik harcı.

01.01.2017 Tarihinden İtibaren e-Fatura ve e-Defter Zorunluluğu Getirilen Mükellefler

Sirküler No: 1919 Bilindiği üzere 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmeleri zorunlu hale getirilmiştir. 2015 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 1918 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkrasında yapılan değişiklik ile ödeme süreleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile

5746 sayılı 4, 5 ve 6 seri no.lu Ar-Ge Genel Tebliğleriyle Yapılan Açıklamalar

Sirküler No: 1917 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunla ilgili Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bakanlığı)’ nca 30 Eylül 2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, 4 Seri No.lu Genel Tebliğ ile; 5746 sayılı Kanunun 3/2’ nci maddesinde yer alan gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulama esasları, bildirim ve beyan, teşvik