English

Aylık Arşiv: Kasım 2016

Prime Esas Kazanç Üst Tavan Sınırı Oranında Değişiklik

Sirküler No: 1965 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi gazetede yayımlanmış olup, Kanunda prime esas kazanç üst (Tavan) sınırı oran değişikliği ile ilgili maddesi aşağıdadır.   MADDE 8- “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesinin

Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 1964 25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resim Gazete’ de yayımlanan 24.11.2016 tarih ve 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ile 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan malların vergi oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Yukarıda belirlenen vergi oranları; a)Motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçmeyip;

Katma Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 1963 25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resim Gazete’ de yayımlanan 24.11.2016 tarih ve 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin (%8 KDV ORANINA TABİ) “B) DİĞER

E-DEFTER UYGULAMA KILAVUZU GÜNCELLENDİ (V 1.5)

Sirküler No: 1962 21.11.2016 tarihinde e-Defter sitesinde yapılan duyuru ile e-Defter Uygulama Kılavuzu güncellenmiştir. 1.5 versiyonunda yer alan değişiklik ve ilaveler aşağıda açıklanmıştır. “Bir hesap dönemi” ibaresi “ilgili hesap dönemi” olarak değiştirilmiştir. sayfada yer alan “Kontrol Numarası” açıklamasında “bir hesap dönemi” ibaresi “ilgili hesap dönemi” olarak değiştirilmiştir. GİB e-defter dizin yapısı güncellenmiştir. e-Defter beratlarının süresinde

Ekim 2016 Vergilendirme Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Sirküler No: 1961 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 87 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; “23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Kasım 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme sürelerinin uzatılması

Özel Teknede Kaptan Olarak Çalışan Kişinin Vergilendirilmesi

Sirküler No: 1960 Özel teknede kaptan olarak çalışmaya başlayan kişinin elde ettiği ücretin ne şekilde vergilendirileceğine ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 13.03.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61 – 1022 sayılı Özelgede sonuç olarak; “Özel teknede kaptan olarak çalışılması mukabilinde elde edilen ücretin gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmekte olup, işverenin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan

Gelir Vergisi Kanununda Tanımlanan Diğer Ücret Nedir? Kimler “Diğer Ücretli” Olarak Kabul Edilmektedir

Sirküler No: 1959 Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61.maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” Şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Kanunda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yanlarında çalıştırdıkları ücretlilere ödeme yaparken vergi kesintisi yapmaları ve kestikleri vergiyi de

Vergi İncelemeleri İle İlgili Yönetmeliklerde Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 1958 25 Ekim 2016 tarih ve 29868 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan üç ayrı yönetmelik değişiklikleri ile vergi incelemelerinde daha gerçekçi ve hukuka uygun sonuçların alınabileceği düzenlemelere yer verilmiştir. Yapılan düzenlemeler ile; -Rapor özetleri dinlenme öncesi mükellefe verilecek; Nezdinde inceleme yapılan mükellefler için yazılan inceleme raporları öncelikle rapor okuma komisyonlarında değerlendirilerek, mevzuata uygun

Özel Tüketim Vergisine Tabi Malların İthalatında Gümrükte Teminat Verilmesi İle Birlikte Vergi Dairesinde de ÖTV Mükellefiyetinin Tesisi Gerekir.

Sirküler No: 1957 Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli (I) Sayılı Listenin A ve B cetvelinde yer alan malların ithali aşamasında gümrük idaresine vergi ödenmemekte, daha sonra bu malların yurt içinde satışında veya imal edilen malların üretiminde girdi veya yardımcı malzeme olarak kullanımında doğacak özel tüketim vergisinin garanti altına alınması amacıyla gümrük idaresinde teminat alınmaktadır.

İlan Ve Reklam Vergisi İle İlgili Yükümlülükler

Sirküler No: 1956 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesinde, “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.“, 13 üncü maddesinde de, “İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek