English

Aylık Arşiv: Kasım 2016

SGK 25 Sayılı Genelgesi Yayımlandı

Sirküler No: 1955 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumunun 22.08.2016 tarih ve 2016/18 sayılı Kurum Genelgesi ile yayımlanmıştı. Söz konusu genelgenin “13.10. Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılması” başlıklı bölümünün sonuna gelmek üzere aşağıdaki

Yeni Gayrimenkul Alınması, Satılması Veya Gayrimenkullerin Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle Emlak Vergisi Bildiriminin Yapılması Unutulmamalıdır.

Sirküler No:1954 2016 yılı içerisinde; – Yeni bir gayrimenkul (bina, arsa, arazi) alınması veya mevcut gayrimenkulün satılması, – Yeni bina inşa edilmesi, – Mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi, – Binanın kullanılış tarzının tamamen değiştirilmesi (örneğin; konut olarak kullanılan binanın tamamının veya bir kısmının işyerine dönüştürülmesi), – Tarlanın arsaya dönüşmesi, – Birleşme, bölünme, trampa, yola

2016 Yılında Şüpheli Hale Gelen Alacaklar İçin Karşılık Ayrılması Unutulmamalıdır

Sirküler No: 1953 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 323’ üncü maddesinde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin hükme yer verilmiştir. Bir alacağın şüpheli alacak sayılarak karşılık ayrılabilmesi için gerekli şartlar kanun maddesinde belirtilmiş olup, konuya ilişkin açıklamalarımıza da 1004 Sıra No.lu Sirkülerlerimizde yer verilmiştir. Söz konusu sirkülerlerimizdeki açıklamalarda dikkate alınarak 2016 yılında şüpheli hale gelen

2015 Yılına İlişkin İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Dolayı Yıllık Olarak Talep Edilecek İade Tutarının En Son Kasım 2016 Dönemi KDV Beyannamesiyle Talep Edilmesi Gerekir.

Sirküler No: 1952 Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 19.500,- TL’ yi aşması

Emlak Vergisi İle Veraset Ve İntikal Vergisi Taksitlerinin Kasım 2016 Ayı İçerisinde Ödenmesi Gerekir.

Sirküler No: 1951 1-) Emlak vergisi 2 nci taksit ödemesi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi gereğince, Emlak Vergisi; birinci taksiti, Mart, Nisan, Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir. 2016 yılına ilişkin tahakkuk eden Emlak Vergisi ikinci taksitinin 30 Kasım 2016 tarihi akşamına kadar ödenmesi gerektiğini

2016 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Sirküler No: 1950 11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı  Resmi Gazete’ de yayımlanan 474 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2016 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli

Anonim Şirketlerin Limited Şirketlerden Farkları Ve Avantajları

Sirküler No: 1949 Yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte limited şirketlerin anonim şirketlere yakın hale getirildiği, benzer düzenlemelere sıkça yer verildiği görülmektedir. Bu benzerliklerin dışında farklılık teşkil eden hususlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir. Şöyle ki; – Asgari sermaye; Anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı 50.000,-TL, limited şirketlerde 10.000,-TL olacaktır. – Kayıtlı sermaye; Anonim şirketler,

Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahibi Tüzel Kişilerce 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesinin 10.01.2017 Tarihine Kadar Gönderilmesi Gerekmektedir

Sirküler No: 1948 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 04.11.2016 tarihli  ve 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesine ilişkin başlıklı duyurusunda; Elektrik piyasasında faaliyet gösteren (Üretim, İletim, Dağıtım) lisans sahibi tüzel kişilerce “2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi” nin ilgili kısımlarının Aralık 2016 sonu itibariyle her lisans için ayrı ayrı doldurularak ve şirketi temsile yetkili

Gümrük İdarelerine İbraz Edilecek Faturalara İlişkin Yeni Düzenlemeler

Sirküler No: 1947 Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2016/12 sayılı genelge ile; İthalatta gümrük idarelerine ibraz edilecek faturaların şekil ve niteliklerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Genelge ile; “İthalatta (serbest dolaşıma giriş, geçici ithalat, dâhilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinde) gümrük idaresine ibraz edilecek yurtdışında düzenlenmiş faturalarda, Yönetmeliğin 115 inci maddesinde yer alan bilgilerin

E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu

Sirküler No: 1946 Bilindiği üzere İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturasının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu 461 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile 01.01.2017 tarihine ertelenmişti. Konuyla ilgili teknik bilgilerin yer aldığı Gümrük İşlemleri Kılavuzu yayınlanmıştır. Kılavuzda yer alan bilgilerin ana başlıklar halindeki özeti sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Kapsam; e-Fatura zorunluluğu; yolcu beraberi eşya ihracı faturaları ve