English

Aylık Arşiv: Kasım 2016

Damga Vergisi Kanunu İle İlgili Yapılan Değişikliklere İlişkin Kısa Açıklamalar

Sirküler No: 1945 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yapılan açıklamalara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir. -Birden fazla nüsha olarak düzenlenen nispi vergiye tabi kağıtlarda sadece tek nüsha üzerinden damga vergisi alınacaktır. -Aynı kâğıtta asıl akit ve işlem yanında birden fazla adi kefil ve garantör bulunması durumunda, asıl akit yanında yalnız bir

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 2 Seri No lu Tebliğ Yayımlandı

Sirküler No: 1944 03 Kasım 2016 tarih ve 29877 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 2 Seri No.lu Tebliğ ile aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. 25/10/2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile 6736 sayılı Kanunun; 2 (kesinleşmiş alacaklar) , 3 (kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan

Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik

Sirküler No: 1943 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrası 25.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  “1 Ocak  günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrosi ve Milli Beraberlik Günü tatilidir.” Bilgilerinize sunarız.  Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Gayrimenkul Sermaye İradı Sahibi Yanında Çalışanların Ücretlerinden Vergi Kesintisi Yapılması Gerekir Mi?

Sirküler No: 1942 Gelir Vergisi Kanununun 64’ üncü maddesinde; Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri  takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan  asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’idir. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar; Özel hizmetlerde çalışan şoförler; Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı

Derneklerde Çalışanların Sigortalılığı

Sirküler No: 1941 “6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”daki değişiklikler ile güncellenen mevzuata ilişkin olarak derneklerde çalışanların sigortalılığı Kurumun 2016/20 nolu Genelgesi ile aşağıda açıklanmıştır. 4721 sayılı Türk

2016 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Sirküler No: 1940 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 42 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile; 2016 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,02 (yüzde iki virgül sıfır iki)olarak tespit edilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

E-DEFTER UYGULAMASINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ

Sirküler No: 1939 e-Defter uygulamasını kullanan mükelleflerin hatalı ya da eksik kayıtlarını nasıl düzeltebilecekleri konusunda e-Defter Forumunda yapılan açıklama şöyledir: Berat Gönderim Süresi İçerisinde Düzeltme; e-Defter uygulamasında berat silme özelliği bulunmaktadır. Ancak bu özellik yasal süresi içerisinde onaylandıktan sonra beratlarında hata olduğunu fark eden mükelleflerin hatalı beratlarını silip doğrularını tekrar yükleyebilmesini sağlamak için e-Defter portalına

Borç para karşılığı ödenen faiz kdv iadesinde yüklenilen kdv listesine dahil edilebilir mi

Sirküler No: 1938 Grup şirketleri veya grup şirketleri dışında borç para temin edilen firmalarca düzenlenen faiz faturalarında yer alan katma değer vergisinin (KDV) iadeye konu edilip edilmeyeceği konusunda, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 17.08.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01.-KDV.29-2637 sayılı Özelgede;  “……………  İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili olan ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği dönemde indirim yoluyla

Ekim, kasım, aralık 2016 aylarında ödenecek asgari ücret ile ilgili açıklamalar

Sirküler No: 1937 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 01.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 86 – 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı