English

Aylık Arşiv: Şubat 2017

Güncel Uygulamada Olan SGK Teşvikleri

Sirküler No: 2035 5510 sayılı ve diğer Kanunlar kapsamında çalışanlar ile işyerleri için öngörülen şartların oluşması durumunda uygulanmakta olan birden fazla teşvik bulunmaktadır. Bu teşviklerden güncel olanların listesi aşağıdadır. TEŞVİK SÜRE KODU TEŞVİK KONUSU KANUN VE GENELGE NO PRİM DESTEK ORANI BAŞL. TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 55225   25225 Kültür Yardımları ve Girişimleri Teşviki 5225 sayılı Kanun   

2017 Yılı Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin Prime Esas Günlük Kazanç Tutarı İle Desteğe Esas Günlük Tutar Belli Oldu

Sirküler No: 2034 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun “TÜRKİYE  CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ’un 27.inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 71- 5510 sayılı Kanunun 4/(a) (Ücretle çalışanlar) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili Hususlar

Sirküler No: 2033 6728 sayılı Kanunla getirilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86.ıncı maddesinin onüçüncü fıkrasına  istinaden MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ ile ilgili hususlar Maliye Bakanlığı (GİB) tarafından MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO 1) 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğde belirtilen

Katma Değer Vergisi Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 2032 15.02.2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 11 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bir takım ilave ve değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu ilave ve değişikliklere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.  -KISMİ TEVKİFAT YAPMAK ZORUNDA OLAN ALICILARA İLAVE YAPILMIŞTIR. Kısmi tevkifat yapmak zorunda olanlara “Büyükşehir

SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Süre Uzatımı

Sirküler No: 2031 6770/26 Maddesi ile 6736 S.K.na eklenen Geçici 2.inci Madde kapsamında yapılan SGK alacaklarının süre uzatımı ile ilgili Kurum 07.02.2017 tarih ve 2017-6 nolu Genelgesi ve 14.02.2017 tarihli duyurusu kapsamında aşağıdaki açıklamaları yapmıştır. 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna Geçici 2.inci madde eklenmiş olup bahse konu Kanun

Sigorta Primlerinin Ertelenmesi İle İlgili Kurum Genelgesini Yayımladı

Sirküler No: 2030 6770 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 72.inci madde ile 5510/4-(a) (Ücretle çalışanlar) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran ve 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68.inci ile 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71.inci maddeden yararlanan özel sektör işverenlerinin bu Kanun kapsamında borçlarının ertelenmesi ile ilgili Kurum tarafından 2017-7 nolu

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gereken İşler

Sirküler No: 2029 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ve limited şirketlerde mart ayına kadar yapılması gerekenler; – YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI Yıllık faaliyet raporunun, ilgili olduğu hesap döneminin (01 Ocak-31 Aralık) bitimini izleyen iki ay içinde, yani en geç 28.02.2017 tarihine kadar hazırlanması gerekir. Şirketin yönetim organı (başkanı ve üyelerinin tamamı) tarafından imzalanır

Bağlı Şirket Nedir Bağlılık Raporu Düzenleme Zorunluluğu

Sirküler No: 2028 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 195. maddesine göre; bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak oy haklarının çoğunluğuna veya şirket sözleşmesi uyarınca yönetim organında karar alabilecek çoğunluğa sahipse veya kendi oy haklarının yanında bir sözleşmeye dayanarak, oy haklarının çoğunluğuna sahipse bu şirket HAKİM; diğerleri BAĞLI ŞİRKET’ tir. Ticaret

2006 Yılı IV Geçici Vergi Dönemine Ait Beyanname Verme Süresi Uzatıldı

Sirküler No: 2027 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 88 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 14 Şubat 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 17 Şubat 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname

SGK E-Bildirge Ekranında 2017/Ocak Ve Şubat Ayları Prim Ertelemesi Yapmak İstemeyen İşverenler İçin Yeni Satırlar Açtı

Sirküler No: 2026 6770 sayılı Kanun kapsamında işverenlerin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları ertelenen prim tutarları ve ödenmesi ile gerekli açıklamalarımızı 2018 ve 2020 nolu sirkülerimizle yapmıştık. Sosyal Güvenlik Kurumunu e-Bildirge menüsünde (aşağıdaki resim) 2017 yılı Ocak ve Şubat ayı bildirgelerinde ertelenecek primlerle ilgili erteleme istemeyen işverenler için ilk başta yapılması