English

Aylık Arşiv: Nisan 2017

Sigorta Primi Teşvikleri, Destek Ve İndirimlerinde Yasaklamaya İlişkin Kurum Yeni Uygulama Genelgesini Yayımladı

Sirküler No: 2063 08.03.2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı  Kanunun 17.inci maddesi ile 5510 sayılı  Kanununa eklenen Ek 14.üncü madde ki SGK prim teşvikleri yasaklanmasına ilişkin yeni uygulamalarla ile ilgili  açıklamaları 22.03.2017 tarih ve 2052 nolu sirkümüzde yapmıştık.  Söz konusu uygulamalar ile ilgili Kurum 2017-18 nolu Genelgesini yayımladı. Genelgedeki

E-Defter Beratlarının Verilme Süresi Uzatıldı

Sirküler No: 2062 VUK-92 / 2017-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.  Normal hesap dönemine tabi tüzel

Mart 2017 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri İle 2016 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.

Sirküler No: 2061 20.04.2017 tarihli 91 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2017 Çarşamba günü sonuna kadar, 25 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs

Genel Sağlık Sigortasında Yapılan Değişiklikler İle İlgili Kurum Genelgesi Yayımlandı

Sirküler No: 2060 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanun  ile genel sağlık sigortasında yapılan değişiklikler ile ilgili hususları 17.03.2017 tarih ve 2049 nolu sirkümüzle duyurmuştuk. Uygulama ile ilgili hususlar Kurumun 2017-16 nolu genelgesinde de açıklanmış olup, Genelgede özellik arz eden hususlar aşağıda açıklanmıştır. 1-) Genel Sağlık Sigortası Tescil İşlemleri (Kanunun

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılabilecek İndirimler

Sirküler No: 2059 Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde, Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, aşağıda sayılanlardan; – Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köylere  yapılan nakdi ve ayni bağış ve yardımların %5’ i, – Eğitim ve sağlık tesisleri ile yurt inşaatına ilişkin nakdi ve ayni bağış ve yardımların

İş-Kur’a Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması SGK Teşviki Usul Ve Esaslarında Değişiklik

Sirküler No: 2058 09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17.inci madde eklenmiş olup, bu maddede yer alan işveren desteğine ilişkin usul ve esaslar Kurumun 01.03.2017 tarih ve  2017/10 sayılı Genelgesinde açıklanmıştı. Söz

E-Arşiv Fatura Standardında Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 2057 e-Arşiv Teknik Kılavuzunun 1.6 versiyonu yayınlanmıştır. 04.04.2017 tarihli yeni sürümde “6. e-Arşiv Fatura Standardı” bölümünde değişiklik yapılmıştır. UBL-TR ProfileId değerine yazılması gereken değer ve UBL-TR dışındaki formatlarda ekte UBL-TR verisinin bulunması gerektiği eklenmiştir. Tüm e-Arşiv özel entegratörlerinin ve entegrasyon yöntemi kullanan mükelleflerin 01.05.2017 tarihinden itibaren oluşturulacakları e-Arşiv Faturalar aşağıdaki formatlara uygun olmalıdır: 

Çalışan Sayısı İkiyüzelli Ve Üzerinde Olan İşverenlerin 01.04.2017 Tarihi İtibariyle Çalışanlarının Bireysel Emeklilik Planına Dahil Edilmesi.

Sirküler No: 2056 Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak işyerlerindeki çalışan sayısına göre bireysel emeklilik planına dahil edilmesi ile ilgili Kanun ve Yönetmelikteki hususları 22.12.2016 tarih ve 1981 nolu ile 03.01.2017 tarih ve 1994 nolu sirkülerimizde açıklamıştık. Yönetmelikteki hükümlere göre; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar) bendine göre özel sektörde istihdam