English

Aylık Arşiv: Mayıs 2017

İnternet Sitesi Tescilini Mutlaka Yaptırınız

Sirküler No: 2087 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. Maddesi ve Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre; bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin internet sitelerini açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekmektedir. Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Merkezi Veri Tabanı

İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğ Resmi Gazete Yayımlandı

Sirküler No: 2086 18/05/2017 tarih ve 30070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 nci maddesinin uygulamasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Tebliğde istisnanın kapsamı ve uygulama esasları bölümünde

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yeni SGK Borç Yapılandırılması

Sirküler No: 2085 7020 sayılı Kanun  “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, yapılandırma kapsamına giren SGK borçları ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır. Yapılandırma kapsamına giren SGK borçları.  2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup

2016 Yılında Kağıt Ortamında Tutulan Yevmiye Defterinin Haziran 2017 Ayı Sonuna Kadar Kapanış Onayının Yaptırılması Gerekir.

Sirküler No: 2084 Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3 üncü maddesinde, yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre, 2016 YILINDA (KAĞIT ORTAMINDA) TUTULAN YEVMİYE DEFTERİNİN 30 HAZİRAN 2017 TARİHİNE KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. Kapanış onayının yaptırılmaması halinde, TTK’ nun 562/1-c maddesi gereğince 5.408,TL idari para cezasıyla

İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Aleyhine Ortaya Çıkan Kur Farkları İçin İhracatçılar Tarafından KDV Hesaplanmaz

Sirküler No: 2083 11 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 15 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde aşağıdaki düzenleme yapılmıştır. “İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz. Bu kapsamda düzenlenen faturaya; “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç

Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan Özel Sektör İşverenlerine Ait İşyerleri Asgari Ücret Desteğine İlişkin Prime Esas Kazanç Günlük Tutarı Artırıldı

Sirküler No: 2082 18.01.2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 27.inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 71.inci madde eklenmişti. Söz konusu madde ile; “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun

31 Mayıs 2017 Tarihine Kadar Elektronik Ortamda Gönderilmesi Gereken 2017/Nisan Dönemine İlişkin Ba Ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı

Sirküler No: 2081 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 94 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin “ Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Nisan Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Süresi Uzatıldı

Sirküler No: 2080 2017/Nisan ayına ait olup en geç 23.05.2017 tarihine kadar Kuruma verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin bilgisayar sistemindeki yoğunluk nedeniyle internet ortamında gönderilemediği anlaşılmış olup,  Kurum bu mağduriyetin önlenmesi için 23.05.2017 tarihli duyurusunda; “2017/Nisan ayına ait olup en geç 23.05.2017 tarihine kadar Kuruma internet ortamında gönderilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet

Firmalarca Çalışan Hizmet Erbabına Yapılan Erzak Yardımı

Sirküler No: 2079 Firmalarca, çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımının ayın olarak sağlanan bir menfaat şeklinde değerlendirilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan yardımların KDV dahil tutarı net ücret olarak nitelendirilip brütleştirilerek bordroya dahil edilmek suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir. Ödenen KDV’ nin de ayrıca indirim konusu yapılmaması gerektiği malumdur. Diğer taraftan, ayın olarak sağlanan menfaatlerin SGK primine tabi

Muhtasar, Damga Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Sirküler No: 2078 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 93 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 23 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mayıs 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme