English

Aylık Arşiv: Mayıs 2017

Şirketlerce Verilen İftar Yemeklerinin Gider Kaydedilip Kaydedilemeyeceği

Sirküler No: 2077 Firmalarca “Ramazan Ayı” münasebetiyle verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği konusunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Yapılan bir harcamanın ticari kazancın tespitinde gider konusu yapılabilmesi için; – BU GİDERİN TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ İÇİN YAPILMASI, – YAPILAN GİDER TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAMESİ İLE DOĞRUDAN İLGİLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR. Firmalarca İftar yemeğinin;

Gelir İdaresi Başkanlığının Tüm Birimlerinden Yapılacak Tebligatlar E-Tebligata Tabi Mükelleflere E-Tebligat Sistemi İle Gönderilmeye Başlanmıştır

Sirküler No: 2076 Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir. “213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden çıkartılan 456 ve 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, Gelir İdaresi Başkanlığının tüm birimlerinden mükelleflerimize yapılacak tebligatların elektronik yolla hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasına imkan

Ar-Ge İşyerlerinde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki İle Sigorta Primi İşveren Hisseleri Desteğinin Muhasebeleştirilmesi

Sirküler No: 2075 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3/3 maddesine göre, sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Maddede “MADDE 3 –(3) Sigorta primi desteği: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Ve 5510 Sayılı S.G.K.’Na Göre İşçi İşe Giriş Ve Çıkış Bildirimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.

Sirküler No: 2074 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunun;  4 üncü maddesinde, Kanunun ikinci maddesinde belirtilen tesislerin sorumlu işleticilerin; müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirmekle yükümlü olduğu, 6 ncı maddesinde, ikinci maddesinde belirtilen tesislerin dışında kalan

E-Defter Ve Beratların Muhafazası

Sirküler No: 2073 Bilindiği üzere 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliğinin “Elektronik Defterin Muhafazası ve İbrazı” bölümünü düzenleyen 4. maddesinde; mükelleflerin e-defter uygulaması kapsamında oluşturulan elektronik defter ve beratların muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlü olduğu açıklanmıştır. Elektronik ortamda muhafaza edilen belgeler siber saldırı, kötü

Elektrik Üretimi Lisans Harçlarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekir

Sirküler No: 2072 Harçlar Kanununun 113’ üncü maddesinde; “…… Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir. ….” Hükmüne yer verilmiştir. Yukarıdaki Kanun hükmü

Transfer Fiyatlandırması Raporlarının Hazırlanması Gerekir

Sirküler No: 2071 Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 13’ üncü maddesinde, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bakanlar Kurulu’ nun 2007/12888 sayılı Kararı ile Transfer Fiyatlandırmasında

Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Ödeme Yapılabilecek

Sirküler No:2070 11.05.2017 tarih ve 30063 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 13.03.2017 tarih ve 2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; – Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemelerin Türk Lirası ile de yapılabileceği, – Serbest bölgelerde birinci fıkra dışında kalan tüm ödemelerin Türk Lirası ile yapılacağına,    *Kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler

Yabancı Sermayeli Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bildirilmesi Gerekir.

Sirküler No: 2069 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca yayınlanan Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince; –  Şirket ve şubelerin sermaye ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu (Ek-1)’ nun, bilanço ve gelir tablosu ile birlikte her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, – Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Yer Alan İadesi Gereken Geçici Vergi Ve Kurumlar Vergisinin İadeleri Bir An Önce Talep Edilmelidir.

Sirküler No: 2068 2016 vergilendirme dönemine ilişkin verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde iadesi gereken geçici vergi ve kurumlar vergisi çıkması halinde bu tutarların vergi borçlarına mahsubu yada nakden iadesi mümkündür. Nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin 1842 Sıra Numaralı sirkülerimizde belirttiğimiz üzere 99 Sıra Numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda talep edilmesi gerektiğini