English

Aylık Arşiv: Haziran 2017

Çalışan Sayısı Yüz Ve Üzerinde Olan İşverenlerin 01.07.2017 Tarihi İtibariyle Çalışanlarını Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi.

Sirküler No: 2091 Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak işyerlerindeki çalışan sayısına göre bireysel emeklilik planına dahil edilmesi ile ilgili Kanun ve Yönetmelikteki hususları 22.12.2016 tarih ve 1981 nolu ile 03.01.2017 tarih ve 1994 nolu sirkülerimizde açıklamıştık. Yönetmelikteki hükümlere göre; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar) bendine göre özel sektörde istihdam

SGK Asgari İşçilik Oranlarında Değişiklik

Sirküler No: 2090 26.05.2017 tarih ve 30077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” ile 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik Yayımlandı

Sirküler No: 2089 Serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik “SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK” 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resim Gazetede yayımlandı. Yönetmelikteki hükümlere göre; Çalışma izni alma yükümlülüğü Serbest bölgelerde çalışacak yabancılar için çalışma izni alınması zorunludur. Yurt içinden çalışma izni başvurusu 1) Türkiye’de yasal

VERGİ BORÇLARI İÇİN YENİDEN YAPILANMAYA İLİŞKİN KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Sirküler No: 2088 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik Yapılmasına İlişkin 7020  Kanun, 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 27 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; – 31/3/2017 tarihinden