English

Aylık Arşiv: Ağustos 2017

2017/Temmuz Ayı Prim Ödeme Süresinde Değişiklik.

Sirküler No:2117 Kurumca 25.08.2017 tarihinde yapılan duyuru gereğince; 2017/Temmuz ayına ilişkin prim ödeme son günü olan 31/8/2017 tarihinin Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi ve yarım günlük mesai süresinin de idari tatil kabul edilmesi nedeniyle prim ödeme yükümlülerinin olası mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 31/8/2017 olan prim ve diğer tüm Kurum alacaklarının (6111, 6736 ve

Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı

Sirküler No: 2116 Türk Ticaret Kanunu’nun 408. maddesinin ikinci fıkrasında anonim şirketlerde genel kurulun devredilemeyen görev ve yetkileri sayılmıştır. Bunlardan bir tanesi de (f) bendinde düzenlenen “önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı” dır. Kanun koyucu, önemli miktarda varlığın satışını genel kurulun onayına bağlayarak şirketin kötü yönetimi ile faaliyetlerini yürütemez hale gelmesinin önüne geçmeyi amaçlamıştır. Ancak,

2018 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlendi.

Sirküler No:2115 18 Ağustos 2017 tarih ve 30158 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 71 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile; emlak vergisine esas olmak üzere 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir. Tebliğ eki cetvellere

İZAHA DAVET MÜESSESESİNE İLİŞKİN VUK GENEL TEBLİĞİ

Sirküler No:2114 Maliye Bakanlığı 25.07. 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayınlamış olduğu tebliğ ile vergi mevzuatımızda yeni ihdas edilen “ izaha davet” müessesesinin usul ve esaslarını açıkladı. İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığını gösteren emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup, bu müessese, yapılan

Arge Merkezlerinde 30 Personel İstihdam Edecek Sektörlerde Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No:2113 17.08.2017 tarih ve 30157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  03.07.2017 TARİHLİ VE 2017/10609 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR ile 01.08.2016 tarihli ve 2016/9093 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Ar-Ge merkezlerinde aşağıdaki sektörlerde istihdam edilecek Ar-Ge personeli (30 kişi) sayısının tespiti hakkındaki Kararın 1.inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) C – İmalat başlığı altında

E-Defter, E-Fatura Ve E-Bilet Uygulamalarındaki Değişiklikler

Sirküler No: 2112 e-Defter Paketi Güncellenmiştir e-Defter paketinde yapılan güncelleme ile Mayıs / 2017 ve takip eden dönemlere ait beratların içeriği değişmiştir. e-Defter beratlarına eklenen “Vergi Detayı” tablosu ile 391, 191, 600, 601 ve 602 hesapların alacak ve borçlarında dönem içinde gerçekleşen değişikler tablo halinde yer alacaktır. e-Defter beratlarında SMMM ve YMM bilgilerini içeren “Meslek