English

Aylık Arşiv: Ekim 2017

Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ve Sanayi Sitelerinde Yer Alan Binalar İçin Kasım 2017 Ayında Emlak Vergisi Ödenmemesi Gerekir.

Sirküler No: 2139 7033 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi ile Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (m) bendinde yapılan düzenleme ile organize organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar kiraya verilmemek şartıyla emlak vergisinden daimi olarak muaf tutulmuştur. Düzenlemenin yürürlük tarihi Kanunun yayım tarihi olan 1/7/2017

1 No.lu KDV Beyannamesindeki Önemli Değişiklikler

Sirküler No: 2138 1 no.lu KDV beyannamesindeki değişiklikler ile ilgili gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 1-) KDV Beyannamesinin DİĞER İŞLEMLER Başlığı Altındaki;  503 kodlu Amortismana Tabi Sabit Kıymet (Taşınmaz, Taşıt Araçları, Demirbaş, Makine ve Teçhizat vb.) Satışları satırına; Amortismana tabi sabit kıymet satışlarına ait matrah ve KDV tutarı KDV oranlarına göre bu

İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretlerindeki Devlet Katkısı Yardım Süresi Uzatıldı.

Sirküler No: 2137 İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenci ücretlerindeki devlet katkısı ile ilgili hususları 15.03.2017 tarih ve 2044 nolu sirkümüzde yapmıştık.   20.10.2017 tarih ve 30216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10834 nolu Bakanlar Kurulu Kararıyla; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12.inci maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18.inci maddesine göre işletmelerde mesleki

2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Sirküler No: 2136 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 46 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; 2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı  % 12,37 (yüzde oniki virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

30.09.2017 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar

Sirküler No: 2135 30.09.2017 tarihi itibariyle yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 3,5521 3,5585 3,5496 1 DANİMARKA KRONU 0,56246 0,56522 0,56206 1 İNGİLİZ STERLİNİ 4,7478 4,7726 4,7445 1 İSVİÇRE FRANGI 3,6528 3,6763

Reklam Harcaması – Sponsorluk Harcaması Ayrımı

Sirküler:2134 Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde; safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış, Kurumlar Vergisi Kanununun  “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sponsorluk harcamalarına ilişkin hükme yer verilmiştir. Firmalarca yapılan reklam harcamaları ile sponsorluk harcamaları gerek sözleşmelerde gerekse vergilendirmede genelde karıştırılmaktadır. Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı

2016 Yılına İlişkin İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Dolayı Yıllık Olarak Talep Edilecek KDV’ nin En Son Kasım 2017 Dönemi KDV Beyannamesiyle Talep Edilmesi Gerekir

Sirküler No: 2133 Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 10.000,- TL’ yi aşması

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinde Yer Alan Açıklamalar

Sirküler No: 2132 26 Eylül 2017 tarih ve 30192 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:4) ile ülkemizin akdetmiş olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülkenin mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin

Ara Dinlenmeler İle İlgili Özellik Arz Eden Hususlar

Sirküler No: 2131 Ara dinlenme ile ilgili hususlar 4857 sayılı İş Kanununun 68.inci maddesinde düzenlenmiş olup, yönetmelik ve Yargıtay kararları doğrultusunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. Ara dinlenmesi Madde 68 – Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere; a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde

Yeni Nesil ÖKC Uygulamasına İlişkin Duyuru

Sirküler No: 2130 Yeni Nesil ÖKC uygulamasına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yer alan 09.10.2017 tarihli duyuruda aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir. “Bilindiği üzere, 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; perakende mal satışı veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerimizin, eski nesil ödeme kaydedici cihazları (ÖKC) yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazları (YN