English

Aylık Arşiv: Kasım 2017

Pay Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Ve Şirketin Pay Defterine Kaydedilmesi

Sirküler No: 2156 HAMİLİNE YAZILI PAYLARDA; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 486. maddesi 2. fıkrasına göre, paylar HAMİLİNE yazılı ise, pay bedellerinin tamamen ödendiği tarihten itibaren 3 ay içinde pay senedinin bastırılması zorunludur. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Sirküler No: 2155 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 96 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 24 Kasım 2017 Cuma günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (27 Kasım 2017, Pazartesi) ödeyecekleri

Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahibi Tüzel Kişilerce “2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi”nin 10.01.2018 Tarihine Kadar Gönderilmesi Gerekmektedir

Sirküler No: 2154 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 08.11.2017 tarihli ve ‘’2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi’’ başlıklı duyurusunda; Elektrik piyasasında faaliyet gösteren (Üretim, İletim, Dağıtım, OSB Dağıtım, OSB Üretim) lisans sahibi tüzel kişilerce “2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi”nin ilgili kısımlarının Aralık 2017 sonu itibariyle her lisans için ayrı ayrı doldurularak ve şirketi

Ölüm Halinde Aylık Beyannamelerin Verilmesi Ve İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannamelerin Dökümü Hk.

Sirküler No: 2153 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi’nden yapılan duyuruda, aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir. 1-) Ölüm Halinde Aylık Beyannamelerin Verilmesi : Vefat eden mükelleflerimiz için bugüne kadar elektronik ortamda verilemeyen “ölüm tarihinde içinde bulunulan ayın başlangıcı ile ölüm tarihi arasındaki döneme tekabül eden kıst dönem beyannameler (BDP ve Hazır Beyan sisteminden verilen GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ, Basit

İhracat İşlemlerinde Bedelsiz E-Fatura Duyurusu

Sirküler No: 2152 e-Fatura sitesinde ihracat işlemlerinde bedelsiz e-fatura düzenleyenler için yayımlanan duyuru metni aşağıda yer almaktadır: İhracat işlemlerinde BEDELSİZ e-Fatura düzenleyen mükelleflerimizin dikkatine! Bilindiği üzere 13/7/2017 tarihli duyuru ile, ihracat e-Faturası düzenleme zorunluluğu kapsamında e-fatura uygulaması üzerinden düzenlenip gönderilen Bedelsiz İhracat Faturalarına GTB tarafından yazılım güncellemesi tamamlana kadar, ihracatın aksamaması için bedelsiz ihracat faturalarının

ÖKC Kullanma Muafiyeti Ve Eski Nesil ÖKC’lerini Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilenlere İlişkin Yapılan Açıklama

Sirküler No: 2151 e-Fatura sitesinde ÖKC kullanma muafiyeti ve eski nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı getirilenlere ilişkin yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır: Bilindiği üzere, 30/09/2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile perakende sektöründe faaliyet gösteren ve belli işletme büyüklüğü ölçülerini aşan ve güvenli bilgi

ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyenler İçin Yayımlanan Duyuru

Sirküler No: 2150 e-Fatura sitesinde ÖKC kullanma mecburiyetinden muaf olmak isteyen mükellefler için yayımlanan duyuru metni aşağıda yer almaktadır: 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6. Maddesi uyarınca, Tebliğle belirlenen işletme büyüklüğü ölçüleri ile ödeme kaydedici cihaz veya fatura düzenleyen sistem sayısı koşullarını sağlayan mükelleflerimizden; ÖKC kullanma mecburiyetinden muaf olmak isteyen (www.efatura.gov.tr internet

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmaların Gayri Maddi Hakların Satışı, Devri Veya Kiralanmasından Elde Ettikleri Kazançlar İçin İstisna Şartlarını Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı

Sirküler No: 2149 19 Ekim 2017 tarih ve 30215 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 11.09.2017 tarih ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ile; Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren ve 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisna hükmü kapsamına giren kazanç elde eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin

Geçici İhracat Kapsamında Fatura Düzenleyenler İçin Yayımlanan Duyuru

Sirküler No: 2148 e-Fatura sitesinde geçici ihracat kapsamında fatura düzenleyen mükellefler için yayımlanan duyuru metni aşağıda yer almaktadır: Geçici ihracat kapsamında düzenlenen faturalar, bedelsiz ihracat faturası niteliği taşıdığından ihracat e-Fatura düzenleme zorunluluğu dışında bırakılmış ve ihracatın aksamaması için bu tip faturaların matbu ( kağıt/e-arşiv ) fatura olarak düzenlenmesine Başkanlığımızca olanak tanınmıştı. Ancak bedelsiz ihracat faturalarının

2017 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Sirküler No: 2147 11 Kasım 2017 tarih ve 30237 sayılı  Resmi Gazete’ de yayımlanan 484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli