English

Aylık Arşiv: Haziran 2018

MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN İTFASINDA KULLANILACAK AMORTİSMAN ORANLARI

Sirküler No: 2281 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; – 313 üncü (Amortisman Mevzu) maddesinin birinci fıkrasında; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun

SGK İŞYERİ BİLDİRGELERİ 01.06.2018 TARİHİ VE SONRASINDA KURUMA ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ ZORUNLULUK KAPSAMINDA

Sirküler No: 2280 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanın Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27/(1) (İşyeri Bildirgesi) maddesi, 05.12.2017 tarih 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik yönetmeliğinin 8/(a) maddesi ile aşağıdaki gibi değişmiştir. ”(1) İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir

BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ

Sirküler No: 2279 14.05.2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararnamenin eki kararın 1 inci maddesi ile; Özel Tüketim  Vergisi Kanununa ekli Ⅰ sayılı listesinde yer alan malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurt içi rafineri çıkış fiyatlarında, 17/05/2018 tarihinden itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMA SÜRESİ 01.10.2018 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler No: 2278 29 Mayıs 2018 tarih ve 30435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Tebliğ  (MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:4)) ile 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler No: 2277 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.05.2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Değişiklik yönetmeliğinin MADDE 9-‘u ile aynı yönetmeliğin 15.inci (Eğitimlerin Belgelendirilmesi) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 15 – (1) Düzenlenen işe başlama