English

Aylık Arşiv: Temmuz 2018

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN Ⅲ SAYILI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No:2329 30/06/2018 Tarih ve 30464 sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/11999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar ile yapılan değişiklikle; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅲ) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan tütün ve

YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI.

Sirküler No: 2328 04/07/2018 tarih ve 30468 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunun 10 maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan 3 Seri Nolu Genel Tebliği ile; Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan;

YENİDEN DEĞERLEME USUL VE ESASLARI.

Sirküler No:2327 06/07/2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen Geçici 31 inci madde uyarınca,500 Seri Nolu Genel Tebliğ ile yapılan düzenleme ile; Bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN VARLIKLARLA İLGİLİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI.

Sirküler No:2326 04/07/2018 tarih ve 30468 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunun 10 maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan 3 Seri Nolu Genel Tebliği ile; Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını,  30/11/2018 tarihine (bu tarih

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (SERİ NO 16)

Sirküler No:2325 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklik ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yapılan değişiklikle, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan düzenleme ile; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun geçici 2 inci maddesi uyarınca; Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu

MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

Sirküler No:2324 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 109 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 25 Temmuz 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Temmuz 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİN YAPILMASI.

Sirküler No: 2323 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 15 milyon ABD doları döviz cinsinden borcu bulunan firmaların, döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile izlenmesine karar verilmiştir. Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (V)

Sirküler No:2322 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde; (I/B-6.1.) bölümünün ikinci paragrafında yapılan değişiklikle, Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda bu satışları yapanlar verginin mükellefi olduğu belirtilmiştir. Tebliğin (I/C-1.1.1.) bölümünün birinci paragrafın yapılan değişiklikle; fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen vergi, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre işlemi yapan mükellefe iade edilir. Şu kadar ki

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 19) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (Ⅳ)

Sirküler No: 2321 06/07/2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 19 Seri Nolu Tebliğ ile yapılan düzenleme ile; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğin (III/A-4.) bölümünün sonuna eklenen bölümde, 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu kara

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 19) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (Ⅲ)

Sirküler No: 2320 06/07/2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair19 Seri Nolu Tebliğ ile yapılan düzenleme ile;  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğin (II/B) kısmının 14 üncü bölümünden sonra gelmek üzere; 7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen