English

Aylık Arşiv: Ekim 2018

DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILAN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK PARASI OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA

Sirküler No:2386 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 4 üncü maddesine eklenen (g) bent ile; Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERİN KAPSAMI

Sirküler No: 2385 06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2018-32/51 numaralı Tebliğ ile; Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ İLE BELGELENDİRİLEN GİDERLERE İLİŞKİN KDV İNDİRİMİ UYGULANMASI

Sirküler No: 2384 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ÖTV Grup Müdürlüğünün 04.04.2018 tarih ve 3904472-130[Özelge]-E.333687 sayılı özelgesinde; Şirketiniz tarafından iş yerinde tüketilmek amacıyla satın alınan ve bedeli fatura düzenleme haddini aşmayan mal ve hizmet bedelleri (gıda maddeleri) ile şirket çalışanlarının iş seyahatlerinde satın almış olduğu (yemek, otopark, ekmek, içecek) mal ve hizmet bedelleri

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2383 31/08/2018 tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 54 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 11.09.2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 maddesi gereğince karar verilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararının 1 maddenin birinci fıkrası; Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren ve 4691 sayılı kanunun geçici 2 inci

2018 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2382 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 50 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküsinde; Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden, Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu Geçici 69 maddeleri uyarınca, Ticari ve Zirai kazanç gelirlerine uygulanmak üzere, 2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ TARAFINDAN EKONOMİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TAVSİYE KARARI ALINDI

Sirküler No: 2381 Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu 8 Ekim 2018 tarihli Ekonomik Faaliyetlerin Desteklenmesine İlişkin Tavsiye Kararında; Risk grubu bazında, bankalar ve diğer finans kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan)işletmelerin; Bankalar ve diğer finans kuruluşları tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış,

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sirküler No: 2380 06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in mülga 8 inci maddesi başlığı ile birlikte 2018-32/51 numaralı Tebliğ ile yeniden düzenlenmiştir.  (1)Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve

2019 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE BİNA METREKARE İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ BELİRLENMİŞTİR

Sirküler No: 2379 18.08.2018 tarih ve 30513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emlak Vergisi Kanununun 73 Seri Nolu Genel Tebliği ile aşağıdaki belirlemeler yapılmıştır. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun  vergi değeri başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit

DÖVİZ CİNSİNDEN VE DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ TEBLİĞ TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI

Sirküler No:2378 28.02.2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’ in mülga 8 inci maddesi kapsamında “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” le ilgili açıklamaların yer aldığı tebliğ taslağı Hazine ve Maliye Bakanlığı’ nca görüşe açılmıştır. Tebliğ taslağı  sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Sirküler No: 2377 02.10.2018 tarih ve 30553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 138 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında alınan geçici korunma önlemine ilişkin Kararın eki (Ek 1) Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ithalat artışının yerli üretimde oluşabilecek zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin % 25