English

Aylık Arşiv: Mart 2019

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE TANINAN %5 VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN SORGULAMA EKRANI EKLENDİ

Sirküler No: 2564 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sitesinin duyurular bölümünde 08.03.2019 tarihinde yapılan açıklama ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesi hükümlerine göre vergiye uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimi (%5) müessesesinden anılan maddede sayılan şartları taşıyan mükellefler yararlanabilmektedir. Bu kapsamda, mükelleflerimizin beyannamelerini vermeden önce durumlarını sorgulayabilmeleri amacıyla hazırlanan sorgulama ekranı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA SAYILAN YÜKÜMLÜLERİN DEFTER, BELGE VE KAYITLARINI SAKLAMA SÜRELERİ

Sirküler No: 2563 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile bu kapsama giren yükümlüler ile yükümlülüklerin iş ve işlemlerine ilişkin belgelerin muhafaza ve ibrazına ait süreler hakkında düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenleme ile; 5549 sayılı Kanunun uygulanmasında aşağıda sıralanan yükümlüler ile

KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİ KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINDI

Sirküler No: 2562 Kurum 05.03.2019 tarih ve 2019/6 nolu Genelgesi ile konut kapıcılığı işyerlerinden kolay işverenlik kapsamına olacak/geçiş yapacaklar ile ilgili hususları aşağıda belirtmiştir. Konut kapıcılığı işyeri kapsamında olanlar Konut kapıcılığı, 03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. İlgili Yönetmelik kapsamında konut kapıcısı; “Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı,

TAHSİL İMKÂNI KALMAYAN ALACAKLARA AİT KDV İNDİRİMİ HUSUSU

Sirküler No: 2561 Zarar yazılan alacaklarda KDV indirimi:  7104 sayılı Kanun ile, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine 4 üncü fıkra eklenmiştir. Yapılan düzenlemeyle; Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir (Şu kadar ki

MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER VE BEYAN DURUMLARI

Sirküler No: 2560 Aşağıda yazılı gelirler Gelir Vergisi Kanunu’nda Menkul Sermaye İradı olarak sayılmaktadır. 2018 yılında elde edilen gelirlerin beyannameye dahil edilip edilememe durumları belirtilmiştir. A)-Beyan edilmesi gereken gelirler: Her türlü hisse senetlerinin kâr payları (temettü gelirleri), İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar),

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BİLDİRİLEN GELİRLERDEN İNDİRİLECEK GİDERLER

Sirküler No: 2559 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda; Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelire dahil olan kazanç ve iratlar 7 (yedi) unsurdan ibaret olup, bu kazanç ve iratların tespitinde gerçek ve safi miktarlar dikkate alınır. Kazanç ve iratların tespiti

UÇAK VE HELİKOPTERLER İÇİN AMORTİSMAN SÜRESİ İLE ORANINDA YENİDEN DÜZENLENME YAPILDI

Sirküler No: 2558 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun normal amortisman başlıklı 315 inci maddesinde; mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinde itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükme istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 506 Sıra No’lu Vergi

İŞ AKDİNİN FESHİ ARABULUCULUK ANLAŞMASIYLA SONUÇLANMASI HALİNDE İŞVEREN SGK’YA GERİYE YÖNELİK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ VERMEK ZORUNDA DEĞİLDİR

Sirküler No: 2557 Kurumun 28.02.2019 tarihli GENEL YAZISI’nda arabuluculuk faaliyeti sonunda işçinin işe başlatılmaması hususunda tarafların anlaşmaya varması halinde fesih geçerli hale gelecek ve işveren sadece bunun hukuki sonuçlarıyla sorumlu olacaktır. Dolayısıyla işçinin iş sözleşmesinin fesih tarihi işverence işçinin işten çıkartıldığı tarih olduğundan ve işçiye 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında

YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİNDE DEĞERLEME RAPORU ARANILMAKTADIR

Sirküler No: 2556 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 15.02.2019 tarih ve Genelge:1795, 2019 /1 sayılı Genelgesinde; 06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/139 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında yabancı gerçek kişilerin işlemlerinde edinim öncesi değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış, değerleme kuruluşunca onaylanmış

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ, SERBEST BÖLGELER, ENDÜSTRİ BÖLGELERİ, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ, SANAYİ SİTELERİNDE YER ALAN BİNALARIN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ ŞARTLARI

Sirküler No: 2555 7033 sayılı Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (m) bendinde yapılan düzenleme ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar kiraya verilmemek şartıyla emlak vergisinden daimi olarak muaf tutulmuştur. Düzenlemenin yürürlük tarihi Kanunun yayım tarihi olan 1/7/2017 olarak belirlenmiştir.