English

Aylık Arşiv: Nisan 2019

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORUNUN HAZIRLANMA SÜRESİ

Sirküler No: 2591 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2 nci maddesinde, tüzel kişiliklerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerin gerçek ve tüzel kişi ortakları Kanunun 13 maddesi uyarınca ilişkili sayılacak ve bu kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak yapılan mal veya hizmet alım yada satım işlemleri transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına yönelik düzenleme yapılmıştır.

27.03.2018 TARİHİNDEN ÖNCE KARŞILIKLI SONLANDIRMA SÖZLEŞMESİ VEYA İKALE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ÖDENEN EK TAZMİNATLAR ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİNİN İADESİ

Sirküler No: 2590 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:306) ile 7162 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmişti. “GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş

BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BEYANLARINI E-DEVLET ÜZERİNDEN KURUMA BİLDİREBİLECEKLER

Sirküler No: 2589 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Bağımsız çalışanlar) bendi kapsamındaki sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla çalışılmayan süreler için Kanunun 18 inci maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Bu kapsamdaki sigortalıların Kurum ünitelerine müracaat ederek istirahatli olduğu günlerde çalışmadığına dair beyan

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (LTD. ŞTİ. MÜDÜRLERİ DAHİL) HUZUR HAKKI BORDROLARINDA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULANMASI

Sirküler No: 2588 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulaması ile ilgili hususlar 265 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’nde açıklanmıştır.  Tebliğdeki; Kurumların yönetiminde görevli olanlarla ile ilgili 3.üncü maddesinin ilgili kısmı aşağıdadır. “Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal

MART/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 2586 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31.03.2019 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.   DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 5.6284 5.6386 5.6245 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9806 4.0066 3.9623 1 DANİMARKA KRONU

ÖZELLİK ARZEDEN ÖZELGELERDEN ÖRNEKLER

Sirküler No: 2587 10.01.2019 tarih ve 62030549-120[94-2017/642]-E.34329 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi; Türkiye’de yerleşim adresleri ve T.C. kimlik numaraları olmayan yabancı uyruklu kişilerin piyasadan topladıkları plastik hurdalar firmanız tarafından satın alındığı belirtilerek, plastik hurda alımları için yabancı uyruklu kişiler adına gider pusulasının nasıl düzenleneceği ve gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı konusunda görüş talep edilmiştir.

ŞİRKET ORTAĞININ SERMAYE TAAHHÜT BORCUNU ÖDEMEMESİ TRANSFER FİYATLANDIRILMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK TİR.

Sirküler No: 2585 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ticaret şirketlerinin kuruluşunda en önemli özellik şirketin sermaye yapısıdır. T.T.K.’nun 128’inci maddesi hükmüne göre; ticaret şirketlerinde şirketin her ortağı, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçlu durumundadır. Şirket, her ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceği ve dava