English

3284-KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (35 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ)

Sirküler No: 3284

16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 35 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin;

1-) Tebliğin Kısmi tevkifat uygulaması başlıklı (Ⅰ/C-2.1.3) kısmın Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar başlıklı (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) kısmına,

– Sigorta ve reasürans şirketleri,

– Sendikalar ve üst kuruluşları,

– Vakıf üniversiteleri,

– Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, seklinde satırlar eklenmiştir.

2-) Tebliğin, Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı başlıklı (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünde   değişiklik yapılmıştır.

-Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında, Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

olarak sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri,

-(I/C-2.1.3.1/a) ayırımında KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir) olarak sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından uygulanan (3/10) tevkifat oranı (4/10)  oranı olarak değiştirilmiştir.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.

3-) Tebliğin, Kapsam başlıklı (I/C-2.1.3.2.1.2.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır.

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılan belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)arasında yer almaması ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir) sayılanlara yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması” ibaresi eklenmiştir.

4-) Tebliğin, Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı başlıklı (I/C-2.1.3.2.3) bölümünde yer alan (I/C-2.1.3.1/b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından uygulanan (5/10) KDV tevkifat oranı (7/10) oranı olarak değiştirilmiştir. 

5-) Tebliğin, Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Fason Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ile Aracılık Hizmetleri başlıklı (I/C-2.1.3.2.7) bölümünde yer alan alıcılar tarafından uygulanan (5/10) KDV tevkifat oranı (7/10) oranı olarak değiştirilmiştir.

6-) Tebliğin, Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmeti Alımları başlıklı (I/C-2.1.3.2.10.) bölümünde yer alan alıcılar tarafından uygulanan (7/10) KDV tevkifat oranı (9/10) oranı olarak değiştirilmiştir.

7-) Tebliğin, Servis Taşımacılığı Hizmeti başlıklı (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.

2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri

2.1.3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların,

Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

8-) Tebliğin Her türlü baskı ve basım hizmetleri başlıklı (I/C-2.1.3.2.12) bölümünde yer alan ve alıcılar tarafından alıcılar tarafından uygulanan (5/10) KDV tevkifat oranı (7/10) oranı olarak değiştirilmiştir.

9-) Tebliğin Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Tebliğin Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması başlıklı (I/C-2.1.3.2.14.) bölümü ile bölüm içi Tabloda yer alan Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Alınacak Hizmetlerde Uygulanan Tevkifat Oranlarından (3/10) KDV tevkifat oranı (4/10) olarak, (7/10) KDV tevkifat oranı (9/10) olarak değiştirilmiştir. 

10-) Tebliğe, (I/C-2.1.3.2.14.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

2.1.3.2.15. Ticari Reklam Hizmetleri

2.1.3.2.15.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

11-) Tebliğe Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler kısmına (I/C-2.1.3.3.6.) bölümünden sonra gelmek üzere bölüm eklenmiştir.

2.1.3.3.7. Diğer Teslimler

KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

12-) Tebliğin Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi başlıklı kısmın (I/C-2.1.5.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmaz.  ibaresi “şarttır” olarak değiştirilmiştir.

Şeklinde uygulamaya yön verilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.03.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.