English

3324-MİLLİLEŞMEYEN İŞ MAKİNASININ FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNE TABİ TUTULMASI HALİNDE UYGULANACAK KDV ORANI

Sirküler No: 3324

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğünün 11.08.2020 tarih ve 39044742-130[Özelge]-583788 sayılı özelgesinde;

Finansal kiralama faaliyeti ile iştigal eden şirketiniz tarafından müşterinizin yurt dışından temin ettiği ve gümrük antreposunda bekleyen taşınırın sat-kirala-geri al yöntemi ile finansal kiralamaya konu edileceği, gümrük antreposunda bekleyen taşınırın şirketinize satılacağı, akabinde bu taşınırın şirketinizce ithal edilip millileştirilerek satıcıya kiralanacağı, sözleşme süresi sonunda da mülkiyetin tekrar kiracıya devredileceği, antrepoda bulunan iş makinesinin bu yöntemle finansal kiralamaya konu edilmesi durumunda gümrüğe %1 oranında katma değer vergisi (KDV) ödeneceği ve kira bedelleri üzerinden de %1 KDV tahsil edileceği belirtilerek, bu işlemlerin yapılmasının şirketiniz açısından istisnadan vazgeçme olarak sayılıp sayılmayacağı ve işlemlere uygulanması gereken KDV oranı hakkında  görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

17/4-y maddesinde, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır ve taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve taşınmazın kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devrinin KDV den istisna olduğu, hükmü yer almaktadır.

Buna göre, şirketiniz tarafından millileşmemiş iş makinesinin ithalatının gerçekleştirilmek suretiyle sözleşme kapsamında yurt içinde kiralanması ve sözleşme sonunda kiracıya devredilmesi işleminin, KDV Kanununun 17/4-y maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, söz konusu taşınırın ithalatı ve kiralanması işlemleri genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.