English

3330-TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLARININ HESAPLANMASI GENELGESİ YAYIMLANDI

Sirküler No: 3330

03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesine eklenen hüküm ile 4691 sayılı Kanunun Geçici 2 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi “31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik öncesi söz konusu maddenin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan hükme göre bölgede çalışan AR-GE tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnaydı.

Yapılan değişiklik sonrası 4691 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir.  

4691 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge tasarım ve destek personeli için gelir vergisi istisnası uygulanmadığından, net ücret sistemine göre çalıştırılan sigortalıların brüt ücretleri (prime esas kazançları) hesaplanırken gelir vergisi ve damga vergisi dikkate alınacaktır. 

Kurum uygulama ile ilgili hususları 31.03.2020 tarihli, 2021/08 nolu Genelgesinde  açıklamıştır. Kapsamdaki sigortalıların brüt ücreti aşağıdaki formüle göre hesaplanmalıdır;

Brüt Ücret: Net Ücret+ Sosyal Sigorta Primi (İşçi payı) + İşsizlik Sigortası Primi (İşçi Payı) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi formülü esas alınmalıdır.

Örnek 1: 4691 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge çalışması olan ve net ücret sistemine göre çalışan sigortalının net ücretinin 8.000,00 TL olduğu varsayıldığında; 

4691 AR-GE ÇALIŞANI İÇİN NET ÜCRETTEN BRÜT ÜCRET HESAPLAMA

Net Ücret 8.000,00  
Sigorta Primi İşçi Payı(%14) 1.566,63    *Asgari Geçim İndirimi göz önünde bulundurulmamıştır.
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 111,90 **Vergi dilimi %15 olarak dikkate alınmıştır.
Gelir Vergisi Matrahı 9.511,69  
Gelir Vergisi (%15) 1.426,75  
Damga Vergisi (% 0,759) 84,93  
Brüt Ücret (Prime Esas Kazanç) 11.190,23  

Kanun hükmü 03.02.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, 4691 sayılı Kanun kapsamında net ücret sistemine göre çalıştırılan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin brüt ücretlerinin yukarıda açıklanan şekilde hesaplanması 2021/Şubat ve sonrası için söz konusu olacaktır.

Genelgeye  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739  linkten ulaşabilirsiniz.

4691 sayılı Kanun kapsamında çalışanları olan/olacak işveren veya yetkililerinin Genelgeyi gözden geçirmelerini, Genelgedeki açıklamalar kapsamında ücret hesaplamalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.