English

3333-ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 3333

01/04/2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği’nde (Sıra No:1) değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle;

Tebliğin, amaç ve kapsam başlıklı 1’inci maddesi Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8’inci maddesi uyarınca evrakların tebliğ ile sürelerin hesaplanmasında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemesidir.

Şeklinde değiştirilmiştir. 

Yürürlülük tarihi: 01.04.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.