English

3401-İŞLETMEDE MEVCUT ÜRÜNLERİN BOZULMA ÇÜRÜME GİBİ NEDENLERLE KIYMETLERİNİN DÜŞMESİ HALİNDE GİDER KAYDI

Sirküler No: 3401

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetler Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 20.04.2020 tarih ve 62030549-120[40-2017/1054]-e.336816 sayılı özelgesi,

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 11.04.2014 tarih ve 11395140-105[277-2012/VUK-1]879 sayılı özelgesinde belirtilen konular aşağıda özetlenmiştir.

İşletmede imal edilmek veya doğrudan satılmak üzere alınan ürünlerin bozulma, çürüme veya son kullanma tarihi geçmiş olması nedenleriyle satılamaz veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda zayi olan emtia niteliğinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun 267’nci maddesinde ise, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın emsal bedelinin, ortalama fiyat, maliyet bedeli ve takdir esası olmak üzere üç esasa göre tayin edileceği; ilk iki sıradaki usul ile belli edilemeyen emsal bedelin ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 278 inci maddesinde, yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi hâller neticesinde iktisadî kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartaların emsal bedeli ile değerleneceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 278/A maddesi uyarınca raf ömrünün çok kısa olması, bozulması veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle insan ve çevre sağlığına zararlı olan, imha edilmesi mecburi ve imha işlemleri süreklilik arz eden her türlü gıda ürünleri ile ilaç ve benzeri emtiaların imha edilmesi ve emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın, ilgili Bakanlık ve yetkili kurum görevlilerinin yer aldığı komisyon tarafından tutanak ile tespit edilmelidir. Bunun dışındaki stokta yer alan ve zayi olan emtiaların emsal bedeli Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde Takdir Komisyonu tarafından takdir edilmelidir.

Bu nedenle, zayi olan mallara ait alış bedelinde gösterilen ve indirim konusu yapılan KDV tutarları, tespit dönemine ilişkin KDV Beyannamesinde “İlave Edilecek KDV” satırında gösterilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.

Emtiaya ilişkin takdir edilen emsal bedel üzerinden kayıtlara alınarak dönem kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmak suretiyle işlem yapılması gerekecektir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.