English

3460-SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3460

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 30.07.2021 tarih ve 459585 sayılı yazıları gereği, yurt dışından kredi alınması başlıklı bölümün döviz geliri olma şartı aranmayan krediler başlıklı 21’inci maddesinin 12’nci fıkrası ile yurt içinden kredi alınması başlıklı bölümün döviz geliri olma şartı aranmayan krediler başlıklı 40’ıncı maddesinin 12’nci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle;

Yurt içinden kredi alınmasında 

Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler

(12) Muhtemel döviz gelirine dayalı döviz kredilerinde en az kredi tutarı kadar muhtemel döviz gelirinin; kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay, belgeli kullanımlarda ise belge süresi içerisinde elde edildiğinin aracı bankaya belgelenmesi gerekir.

İlgili belgeler bu sürelerin bitiminden itibaren en geç bir ay içerisinde banka veya finansal kuruluşa ibraz edilir. Bu krediler bankalarca, ihracat taahhütlü kredilere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen taahhüt kapatma esaslarına uygun olarak takip edilir ve muhtemel döviz gelirini elde edemeyen firmalar hakkında Bakanlığa bildirimde bulunulur.

Ancak, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan mücbir sebep hallerinin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı müddetince muhtemel döviz geliri elde edemeyen firmalara Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ek süre verilir.

Mücbir sebep hallerinin tevsiki konusunda 2018-32/48 Sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümler geçerlidir. 2018-32/48 Sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında sayılan mücbir sebep hallerinin dışında kalan öngörülemeyen haller veya haklı durum hallerinin resmi kayıtlarla tevsik edilmesi durumunda ek süre veya döviz geliri elde etme yükümlülüğünden tamamen muaf tutulma talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır. 

Yurt dışından kredi alınmasında 

Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler

(12) Muhtemel döviz gelirine dayalı döviz kredilerinde en az kredi tutarı kadar muhtemel döviz gelirinin kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay, belgeli kullanımlarda belge süresi içerisinde elde edildiğinin kullandırımı yapacak banka veya finansal kuruluşa belgelenmesi gerekir.

İlgili belgeler bu sürelerin bitiminden itibaren en geç bir ay içerisinde banka veya finansal kuruluşa ibraz edilir.

Bu krediler ihracat taahhütlü kredilere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen taahhüt kapatma esaslarına uygun olarak takip edilir ve muhtemel döviz gelirini elde edemeyen firmalar hakkında Bakanlığa bildirimde bulunulur.

Ancak, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan mücbir sebep hallerinin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı müddetince muhtemel döviz geliri elde edemeyen firmalara Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ek süre verilir. Mücbir sebep hallerinin tevsiki konusunda 2018-32/48 Sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümler geçerlidir.

2018-32/48 Sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında sayılan mücbir sebep hallerinin dışında kalan öngörülemeyen haller veya haklı durum hallerinin resmi kayıtlarla tevsik edilmesi durumunda ek süre veya döviz geliri elde etme yükümlülüğünden tamamen muaf tutulma talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

Şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.