English

3465-VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:531)

Sirküler No: 3465

7318 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklik kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına; belirli kriterleri dikkate alarak faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmenin yanı sıra Kanunun mükerrer 257’nci maddesi uyarınca özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden teminat alma yetkisi verilmiştir.

02.09.2021 tarih ve 31586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu (531 Sıra No’lu) Genel Tebliği ile 213 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar ve uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve konusunu oluşturmaktadır.

Fatura düzenleme süresi

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların (rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi) kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimi (Liman ve havaalanlarındaki taşıtlara ücret karşılığı sağlanan akaryakıt (ihrakiye) teslimleri hariç olmak üzere) anında faturanın düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

Yürürlülük tarihi: 01.01.2022 dir. 

Teminat uygulaması 

1-) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (Liman ve havaalanlarındaki taşıtlara ücret karşılığı sağlanan akaryakıt (ihrakiye) bayiliği hariç olmak üzere) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar 213 sayılı Kanunun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi hükümlerine göre teminat uygulaması kapsamına alınmıştır.

2-) Özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal eden mükellefler tarafından ürünler için talep edilen özel etiket ve işaretlerin, Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslara göre teminat karşılığı verilmesi uygun bulunmuştur.

-Bu Tebliğ kapsamında belirlenen teminatlar mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi (bu vergilerden mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine verilmesi zorunludur.

-Teminatın, banka mektubu olması halinde ilgili vergi dairesi tarafından teyidi yapılır.

Ceza uygulaması

1-) 213 sayılı Kanunun 231 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG tesliminin yapıldığı anda düzenlenme zorunluluğu getirilen faturanın öngörülen süreden sonra düzenlenmesi durumunda bu belge, 213 sayılı Kanun bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağından muhatapları hakkında aynı Kanunun ilgili ceza hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

2-) Teminat vermekle yükümlü olanlardan; süresinde hiç teminat vermeyen, eksik teminat veren ya da daha önce verdikleri teminatları tamamlamaları gereken süre içinde tamamlamayanlar adına, 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, özel usulsüzlük cezası kesilir

3-) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih olan 02.09.2021 itibarıyla lisanslara sahip olan ve faaliyette bulunan mükellefler, söz konusu madde gereğince vermeleri gereken ilk teminatı, 2021 yılı hesap dönemine (özel hesap dönemine tabi olanlar açısından 2021 yılında kapanan döneme) ait brüt satışlarını dikkate alarak 31.05.2022 tarihine kadar vereceklerdir.

Yürürlülük tarihi: 02.09.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.