English

3479-SGK ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI YÖNETMELİĞİNİ YAYIMLADI

Sirküler No: 3479

Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirleyen yönetmeliğini (SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞİKİN YÖNETMELİK) 24.09.2021 tarih ve 31608 sayılı Resmî Gazetesinde yayımladı. Yönetmelik kapsamında; 

Kurumca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin bu Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecektir. 

Zorunlu olarak veya isteğe bağlı elektronik tebligat yapılacaklar.

1-) 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden işverenler bu Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.

2-) Birinci fıkrada belirtilmeyen muhataplar isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilirler.

Elektronik tebligat adresi edinme ve bildirim yükümlülüğü.

1-) Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği  (01.10.2021) tarihi takip eden  üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür. 

2-) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.

Elektronik tebligatın gönderilmesi ve muhatabına iletilmesi.

1-) Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanır ve Kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir.

2-) Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.

Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması. 

a-) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılır.

b-) Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılır.

İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının muhafazası.

1) Kurum tarafından; işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilir:

a) Kurum ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.

b) Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.

c) Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları on yıl.

ç) Olay kayıtları otuz yıl.

(2) İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına bağlıdır. 

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde  7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210924-5.htm linkten ulaşabilirsiniz.

İşverenlerin cezalı duruma düşmemeleri için Kurumca belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği  (01.10.2021) tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.