English

3482-ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM UYGULAMASININ KURUMA (SGK’YA) BİLDİRİMİ DEVAM EDİYOR

Sirküler No: 3482

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında ikincil mevzuatın sadeleştirilmesi kapsamında 18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmî Gazete’de “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştı.

30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğler ile “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 30.09.2021 tarihli, TEBLİĞLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI Konulu Duyurusu ile;

Söz konusu Tebliğlerde yer alan hükümler; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 2016/21 ve 2017/26 sayılı Genelgelere taşındığından mevzuat ve uygulama açısından bir değişiklik bulunmamakta olup, sigortalıların raporlu kılınması halinde yapılması gereken çalışılmadığına dair bildirim uygulamasına geçmişte olduğu gibi işverenlerce  aynen devam edilmelidir.    

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.