English

3507-7341 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Sirküler No: 3507

06.11.2021 tarih ve 31651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7341 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

TÜRKİYE İHRACATÇI MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. 

İhracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığının koordinesinde, İhracatçılar Meclisi’nin de kurucu ortak olduğu İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kurulmuştur.

İhracatı Geliştirme A.Ş. aşağıda yer alan vergi istisna ve muafiyetlerden faydalanabilecektir. 

-Kurumlar Vergisi Kanunun 4’üncü maddesi uyarınca kurumlar vergisinden,

-Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’nci maddesi kapsamında menkul kıymet kazançları üzerinden yapılacak vergi kesintisi,

-Damga Vergisi Kanunu kapsamında kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kâğıtlar üzerinden alınacak damga vergisinden,

-Harçlar Kanunu kapsamında kurumlar tarafından verilecek kefalete dair işlemler üzerinden harçlardan,

-Katma Değer Vergisi Kapsamında kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri üzerinden KDV’den

İstisna işlemi uygulanacaktır. 

SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK.

Serbest Bölgeler Kanunu’na eklenen Ek Madde 4 ile;

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 07.11.2021 tarihten sonra geçici 2’ nci madde uyarınca ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bu istisna, münhasıran alım satım veya depo işletmeciliği faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılardan elde edilen kazançlar ile Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamamaktadır. 

ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK.

Kanunun Geçici 3’üncü maddesinin 5’inci fıkrası yapılan düzenleme ile,

Çeklerin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek üzere muhatap bankaya ibrazını geçersiz kılan 31.12.2021 tarihine kadar olan düzenlemenin uygulama süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 

TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK.

Kanunun tasfiye sonucu dağıtma başlıklı 543’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile;

(1) Tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında dağıtılır.

Tasfiye payında imtiyazın varlığı hâlinde esas sözleşmedeki düzenleme uygulanır.

(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren üç ay geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz.

Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme üç ay geçmeden de dağıtmaya izin verebilir. 

Yürürlülük tarihi: 06.11.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

.