English

3513 TÜRKİYE’DEKİ MERKEZ ADRESİNDEN SERBEST BÖLGELERDEKİ ŞUBEYE YAPILAN SATIŞLAR İÇİN DÜZENLENEN FATURALARDA KÂR MARJINA DİKKAT EDİLMELİDİR.

Sirküler No: 3513     

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla getirilmiş teşvik düzenlemesidir.

06.02.2004 tarihi itibarıyla Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Merkezi Türkiye’de olan, şubesi ise serbest bölgede bulunan şirketlerin birbirleriyle ilişkisi Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca ilişkili kişi olarak tanımlanmaktadır.

Söz konusu Türkiye’deki merkezden serbest bölgedeki şubeye yapılan mal teslimleri ihracat, serbest bölgedeki şubeden Türkiye’deki merkeze yapılan mal teslimleri ise ithalat olarak değerlendirilmektedir. Merkez ve şube arasındaki mal teslimleri ile hizmet ifasının bulunması durumunda fatura düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Bir kazancın bir kısmının vergiye tabi olmadığı bir kısmının vergilendiği durumlarda (serbest bölgedeki şubeye yapılan teslimlerin düşük, serbest bölgeden yapılan satışların ise daha yüksek kâr oranı ile yapılması halinde) kazancın vergiye tabi olmayan alanlara yayılması dolayısıyla vergiye tabi alanlarda matrah azaltıcı işlem olup, diğer bir ifade ile ülke içinde matrah aşındıran işlem olarak tanımlanabilmektedir.

Yapılan satış işlemlerinin makul bir kârlılıkla yapılıyor olması, emsal oranlara, fiyatlara ve ölçülere dayanıyor olması halinde muvazaalı işlemden söz edilemez.

Serbest bölgelerde bulunan şubelerde Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde defter tutmak ve bu bölgelerden elde edilen gelirler için beyanname vermek durumundadır.

Bu nedenle Merkezi Türkiye’de bulunan firmaların serbest bölgedeki şubelerine yapılan mal teslimlerinde bedel emsallere uygun olmalıdır. Aksi durumda KVK uyarınca transfer fiyatlandırması hükümlerine göre işlem yapılabilir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.