English

3514 KURUMLARIN YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI HUSUSU

Sirküler No: 3514                                                              

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinde kurumlar vergisinden istisna edilen kazançları sayılmıştır. Kurumların, yurt dışı iştiraklerden sağlanan kazançlarında vergi istisnasından faydalanabilmek için 5/1-b maddesinde belirlenen şartları topluca taşıması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İSTİSNADAN FAYDALANABİLMEK İÇİN

– İştirak edilen kurum anonim veya limitet şirket niteliğinde bir kurum olmalıdır.

– İştirak edilen kurumun kanuni ve iş merkezi Türkiye dışında bulunmalıdır.

– İştirak payını elinde tutan kurumun yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %10’una sahip olması gereklidir.

– %10 iştirak oranının iştirak kazancının elde edildiği tarih itibarıyla, iştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl süre ile elde tutulması gerekmektedir.

Ancak, rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt dışı iştirakin iç kaynaklarından yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için bir yıllık elde tutulma süresinin tespitinde, sahip olunan eski iştirak paylarının elde edilme tarihi esas alınacaktır.

-Yurt dışı iştirak kazancının iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması gerekir.

-İştirak kazancının elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmelidir.

Türkiye’ye bu süre içinde transfer edilmeyen yurt dışı iştirak kazançları, daha sonraki yıllarda Türkiye’ye transfer edilse dahi anılan istisnadan yararlanamayacaktır.

Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlara, herhangi bir şart aranmaksızın yurt dışı iştirak kazançları istisnası uygulanacaktır.

 Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.