English

3536-İŞCİ ADINA ÖDENEN ÇALIŞMA İZİN HARÇLARININ GİDER YAZILIP YAZILAMAYACAĞI İLE ÜCRET BORDROSUNA DAHİL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN ÖZELGE

Sirküler No: 3536

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı)’nın 11395140-105[VUK-1-22089]-812164 Sayılı, İşci adına ödenen çalışma izin harçlarının gider yazılması hk. Konulu ve 04.11.2020 tarihli özelgesi ile şirketin özel eğitim kurumu olduğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çalışma izni alarak işçi çalıştırdığı, çalışma izin harçlarının şirket tarafından karşılandığı ve harç dekontlarında çalışma izni alınan işçilerin isimlerinin yazıldığı belirtilerek, harç masraflarını şirket giderlerinde kullanıp kullanmayacağı hususunda Başkanlığın görüşü aşağıdadır.

I- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safî kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde ise safî kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmıştır.

Bu kapsamda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, aynı Kanunun;

– 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…”,

– 62 nci maddesinde, “İş verenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir…”  hükümleri yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, aynı Kanunun 94 üncü maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, şirketinizde çalışacak yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni belgesi için ödemeleri gereken izin harcının şirketiniz tarafından karşılanması nedeniyle, çalışanlarınız adına ödenen harç tutarlarının; çalışanlarınıza sağlanan net menfaat (ücret) olarak değerlendirilmesi ve brütleştirilerek aylık ücret bordrolarına dahil edilmek suretiyle Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri çerçevesinde gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

II- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrası ile  229 ve müteakip maddeleri kapsamında;  şirketinizde çalışacak yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni belgesi için ödemeleri gereken izin harcının şirketiniz tarafından karşılanması nedeniyle, çalışanlarınız adına ödenen harç tutarları, Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında ücret kapsamında değerlendirildiğinden, bu ödemelerin Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesi gereğince ücret bordrosu ile tevsik edilmesi icap etmektedir.

Özelgeye https://www.gib.gov.tr/isci-adina-odenen-calisma-izin-harclarinin-gider-yazilip-yazilamayacagi-ile-ucret-bordrosuna-dahil linkten ulaşabilirsiniz. 

Özelgedeki açıklamalar kapsamında yabancı işçi çalıştıracak, söz konusu işçilerin çalışma izni kapsamındaki masraflarını karşılayacak işverenlerin masraf (Masraf belgeleri bordro ekinde olmalı.) tutarını net ücret kabul ederek G.V. ve D.V.’sine tabi olacak şekilde brütleştirerek bordro yoluyla gider yazmalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.