English

3540-AKTİFE KAYITLI TAŞITIN ÇALINMASI VEYA KAYBOLMASI HALİNDE VERGİLENDİRME İŞLEMİ

Sirküler No: 3540

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununda; yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadı kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerinin hesaplanması mutat olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerleneceği hüküm altına alınmıştır.

Esas olarak kıymeti düşen malların değerlemesi, ticari ve zirai faaliyetlerin normal bir şekilde işleyişinden veya tabii afetler yüzünden değer kaybına uğramasından doğmuş olması şartlarına bağlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde ise indirilecek giderler belirtilmiştir.

İşletmelerin aktifine kayıtlı taşıtların çalınması veya kaybolması sonucu, taşıt bedelinin Gelir Vergisi Kanunu yönünden gider yazılması, Vergi Usul Kanunu yönünden değerleme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Firmalar sigorta şirketlerinden tazminat adı altında çalınan veya kaybolan taşıta ait bedelini almaları halinde bu bedeller için KDV’siz fatura düzenlemeleri gerekmektedir.

Sigorta şirketinden tahsil edilen taşıt bedeli (tazminat) kayıtlarımıza gelir olarak dikkate alınacaktır.

Taşıtın ticari araç olması halinde alım sırasında ödenen ve indirim konusu yapılan KDV’nin ilgili dönem KDV beyannamesinde “İlave Edilecek KDV“ satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekir. Taşıtın faydalı ömrü dolmadan çalınması veya kaybolması halinde ise, taşıt kullanılmayan süreye isabet eden kısmının düzeltilmesi gerektiği malumdur.

İşletme aktifine kayıtlı bulunan binek otomobiller için aracın alımında ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün olmadığından KDV yönünden düzeltme işlemi yapılmayacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.