English

Çeşitli giderler adı altında avukatlara yapılan ödemelerin serbest meslek makbuzu ile belgelendirilmesi ve vergi kesintisi

Sirküler No: 1464

Avukatların faaliyette bulundukları yerleşim yerleri dışındaki il ve ilçelerde görülmekte olan davalarla ilgili yapmış oldukları ulaşım, konaklama ve yeme içme gibi harcamalarını, harcama cetveli adı altında düzenledikleri bir belgeye ekleyerek bu belge ile müvekkil şirketlerden tahsil etmek istedikleri gözlenmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazancının tespiti başlıklı 67’ nci maddesinde;

 “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.”

şeklinde tanımlandıktan sonra aynı maddenin dördüncü paragrafında da;

“Vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara harcanmak üzere müşteri ve müvekkilden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen para ve ayınlar kazanç sayılmaz.”

denildikten sonra,

Vergi Usul Kanununun 236’ ncı maddesinde de;

“Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıdaki Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, avukatların şahsi harcamalarını (ulaşım, konaklama ve yeme içme) müvekkillerine yansıtmaları ancak serbest meslek makbuzu ile mümkün olabilmektedir. Yapılacak bu ödemeler üzerinden de %20 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. 

Avukatlar tarafından yapılan bu harcamaların yukarıda belirtildiği şekilde serbest meslek makbuzu ile belgelendirilmesi halinde müvekkilleri tarafından da gider yazılabilmesi mümkün olabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın.