English

Limited şirketlerde genel kurul toplantılarının mart ayı sonuna kadar yapılması gerekir

Sirküler No: 1379

Limited şirket genel kurul toplantılarında, TTK’ nın 617. maddesine göre toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler (Bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar hariç) kıyas yoluyla uygulanabilecektir. Bu doğrultuda, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin yukarıda sayılan hükümleri de, limited şirketler için uygulanacaktır. Limited şirket genel kurul toplantılarında;

– Toplantı zamanı;

Genel Kurul, olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda toplanır.

– Toplantıya çağrı; 

Genel Kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az 15 gün önce (bu süre 10 günden az olmamak koşuluyla, şirket sözleşmesi ile uzatılabilir) toplantıya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan veya şirket sözleşmesinde başkaca çağrı şekli belirtilmişse ona uygun yapılacak ilanla çağrılır.

Bütün pay sahipleri veya temsilcilerin katılımı şartıyla, içlerinden biri çağrısız toplantıya itiraz etmediği sürece çağrı yapılmaksızın genel kurul toplanabilir.

– Toplantıya katılım;

Limited şirket ortağı, genel kurula bizzat katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir.

– Bakanlık Temsilcisi;

Limited şirketlerin genel kurullarında Bakanlık temsilcisi bulundurulmayacaktır.

– Gündem; 

Limited şirketlerde de anonim şirketlerde olduğu gibi, müdürler tarafından gündemin hazırlanması gerekmektedir.

– Tutanak; 

Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir.

– Karar Alma; 

Limited şirketlerde tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu (üye tamsayısının yarısından bir fazlası) ile alınır. Ancak TTK’ nın 621. maddesinde sayılan önemli kararlarda ise temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.

– Genel Kurulların Elektronik Ortamda Yapılabilmesi;

Limited şirketlerde elektronik ortamda genel kurul yapabilmek için, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ’deki genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin sözleşme hükmü örneğini aynen şirket sözleşmelerine alınması gerekmektedir.

Mart ayı sonuna kadar yapılması gereken limited şirket genel kurullarında, TTK’na uyum çerçevesinde 1356, 1357, 1360 ve 1367 sayılı sirkülerimizin dikkate alınarak gerekli şirket sözleşme değişikliklerinin de yapılmasını önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…