English

Yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve sigortalılıkları

Sirküler No: 1364

Yabancıların çalışma izinleri ve sigortalılıkları ile ilgili gelen sorulara karşılık cevabımız aşağıdadır.

Yabancıların çalışma izinleri ve sigortalılıkları ile ilgili SGK tarafından 2011-43 nolu genelge yayınlanmıştır. Genelgeye göre,

1. Çalışma İzin Belgeleri:

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereğince, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da  çok  taraflı  sözleşmelerde  aksi  öngörülmedikçe,  yabancıların   Türkiye’de   bir   işveren   yanında   veya   kendi   nam   ve   hesabına   çalışmaya başlamadan önce Çalışma ve Sosyal  Güvenlik  Bakanlığından çalışma izni almaları gerekmektedir.

Çalışma izin belgesi, çalışma vizesi ve yabancının yurda giriş tarihinden itibaren en geç  30 gün içerisinde emniyet makamlarına başvuruda bulunarak ikamet tezkeresini almaları halinde geçerli olacaktır.

Bakanlık   tarafından,   çalışma   izin   belgelerinin birer örneği ilgili sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerine gönderilmektedir. Çalışacak yabancı kişinin izin süresi ve alacağı ücret işverene ve Kuruma gönderilen yazıda yer almaktadır. Sözleşme ve bordroda gösterilen tutarın gelen yazıdaki tutarla aynı olmasına (Üstünde olabilir. Altında olamaz)  dikkat edilmelidir.

2. Bildirim Yükümlülüğü: 

a) Bağımsız çalışan yabancılar, çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden itibaren,

b) Yabancı çalıştıran işverenler yabancının çalışmaya başladığı tarihten, çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren,

en geç on beş gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirilmesi gerekir.

3.  Ülkemizdeki   İşverenler   Tarafından   Çalışma   İzni   Alınarak   Çalıştırılan Yabancılar: 

01.10.2008 tarihinden itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) (Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar) bendi ile yine isteklerine bakılmaksızın 4 üncü maddenin birinci fıkrasının   (a) (Ücretle çalışanlar) bendi kapsamında tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaları gerekmektedir.

4. Geçici Görevli Olarak Ülkemize Çalışmaya Gönderilenler: 

4.1.   Sosyal   güvenlik   sözleşmesi   imzalanmamış   ülkede   kurulu   bir   kuruluş tarafından o kuruluş adına çalışmaya gönderilenler: 

02.03.2011 tarihinden itibaren yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için en fazla üç ay süreyle gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya  tabi  çalıştığını  ya  da  kendi  çalışmalarından  dolayı  aylık  aldığını  belgeleyen  kişiler sigortalı  sayılmayacaklar,  ancak,  üç  aydan  fazla  süre  için  çalışma  izni  alınan  sigortalılar  işe başlama tarihinden sonra geçen üçüncü ayın bitiminden itibaren sigortalı olmaları gerekmektedir.

4.2. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkede kurulu bir kuruluş tarafından o kuruluş adına çalışmaya gönderilenler:

Ülkemiz  ile  taraf  ülkeler  arasında  imzalanan  ikili  ya  da  çok  taraflı  sosyal  güvenlik sözleşmelerinde  yer  alan  hükümler  uyarınca,  yabancı  uyruklu  kişilerin  akit  ülkede  kurulu  kuruluş tarafından belirli bir işin icrası amacıyla geçici olarak Ülkemize gönderilmesi halinde, sigortalının  kendi  ülkesinde  çalışıyormuş  gibi  iş  merkezinin  bulunduğu  ülkenin  mevzuatına tabi tutulması kuralı getirilerek mükerrer sigortalılık önlenmiştir.

Geldiği   ülkenin   sosyal   güvenlik   kurumu   tarafından,   kendi   ülkesinin   mevzuat hükümlerine   göre   sosyal   güvenliklerinin   sağlandığına   ilişkin   sözleşmelerle   belirlenmiş formülerleri  Kurumumuza  ibraz  eden  kişiler,  ilgili  ülke  ile  aramızda  imzalanmış  olan  sosyal güvenlik  sözleşmesinde  öngörülen  süre  ve  bu  süreye  ilave  edilecek  süre  kadar  sigortalı sayılmayacaklardır.   Geldikleri   ülkenin   sosyal   güvenlik   mevzuatına   tabi   olarak   kendi çalışmalarından dolayı aylık alanlar dahil geçici görevli olarak Ülkemizde çalışanlar sigortasız sayıldıkları sürelerin bittiği tarihten itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (ücretle çalışanlar) bendi kapsamında sigortalı olacaklardır.

Ülkemiz  ile  yabancı  ülkeler  arasında  imzalanan  sosyal  güvenlik  sözleşmelerinde geldikleri ülkede sosyal sigortaya tabi olduklarını belgeleyenlerin Ülkemizde ne kadar süre ile sigortalı olmayacakları ekteki tabloda belirtilen süreler dikkate alınarak belirlenecektir.

SÖZLEŞMELERE GÖRE GEÇİCİ GÖREV UYGULAMALARI

Sıra

Sözleşmeli Ülke

Geçici Görev Süresi

Uzatılabilecek Süre

1

İngiltere

İngiltere  Geçici görevle bulunduğu sürece kayıtlı olduğu ülke mevzuatı  uygulanır.

2

F.Almanya

5 yıl

3 Yıl

3

Hollanda

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar

4

Belçika

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar  (Uygulamada 60 ay ile sınırlı)

5

Avusturya

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar

6

İsviçre

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar

7

Fransa

3 yıl

Mutabık kalınan süre kadar (Uygulamada 6 yıl ile sınırlı)

8

Danimarka

12 ay

İşin bitimine kadar  (mutabakat koşuluyla)

9

İsveç

12 ay

12 ay

10

Norveç

12 ay

Mutabık kalınan süre kadar

11

Libya Libya  1/9/1985 tarihinden sonra daimi geçici işçi uygulaması vardır

12

K.K.T.C

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar

13

Makedonya

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

14

Azerbaycan

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

15

Romanya

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

16

Gürcistan

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

17

Bosna-Hersek

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

18

Kanada

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

19

Kebek

60 ay

Mutabık kalınan süre kadar

20

Çek Cumhuriyeti

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar

21

Arnavutluk

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

22

Lüksemburg

12 ay

12 ay

23

İtalya

12 ay

Mutabık kalınan süre kadar

24

Portekiz

12 ay

Mutabık kalınan süre kadar

25

İspanya

12 ay

Mutabık kalınan süre kadar

 Yabancı isçi çalıştıran veya çalıştıracak işverenlerin yukarıdaki açıklamalara uymalarının ve Kurum tarafından yayınlanan 2011-43 nolu genelgeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

 Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…