English

YTB kapsamında alınan makina ve teçhizat teslimleri nedeniyle oluşan kur farkında KDV hesaplanmayacaktır

Sirküler No: 1467

Yatırım teşvik belgesi kapsamında dövize endeksli olarak satın alınan makine teçhizat teslimleri nedeniyle; teslimden önce verilen avansların ve teslimden sonra yapılan ödemelere ilişkin lehte veya aleyhte oluşan farklarının katma değer vergisine tabi olup olmadığı konusunda, Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 30.01.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-368 sayılı özelgede;

Avans mahiyetindeki ödemeler bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmadığından KDV’nin konusuna girmemektedir. Avans karşılığının döviz cinsinden alınması veya ödenmesi ve bu avansların belli dönemlerde güncelleştirilmesi bu durumu değiştirmemektedir.

Ancak, avans karşılığı fatura ve benzeri belge düzenlenmesi halinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak üzere belgenin düzenlendiği tarihte vergiyi doğuran olay gerçekleşeceğinden, döviz cinsinden avansların bu tarihteki cari kur üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi ve alıcı veya satıcı lehine kur farkı oluşması halinde KDV hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre, KDV Kanununun 13/d maddesi gereğince yatırım teşvik belgesi kapsamında dövize endeksli olarak satın alınan makine teçhizat KDV’den istisna olduğundan, teslimden önce verilen ve karşılığında fatura ve benzeri belge düzenlenen avanslar ile teslimden sonra yapılan ödemelere ilişkin lehte veya aleyhte oluşan farkları için KDV hesaplanmayacaktır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın…