English

Limited şirketlerin amme borcundan sorumluluğu

Sirküler No: 1470

11.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No: 5 Tahsilat Genel Tebliği ile limited şirket kanuni temsilcilerinin tespitine ve amme alacağından doğan sorumluluklarına ilişkin önemli açıklamalar yapılmıştır.

6183 sayılı Kanun uyarınca limited şirket hakkında yapılan takip sonucu, şirketten  tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından ortakların ve kanuni temsilcilerin sorumlulukları doğacaktır. Buna göre;

– Limited şirket ortakları hakkında yapılacak takip, 35 inci madde hükümlerine göre sermaye hisseleri oranında;

– Kanuni temsilcileri hakkındaki takip ise 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesine göre amme alacağının tamamından, müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre yürütülecektir.

Limited şirketlerde kanuni temsilci (müdür),

Eski TTK’na göre; aksi kararlaştırılmadıkça ortakların hepsi müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve temsile yetkili ve mecburdular. Bu durumda, ortakların hepsi müdür olduğundan 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesine göre amme alacağının tamamından müşterek ve müteselsil sorumlulukları vardı.

Yeni TTK’na göre ise; şirket sözleşmesi ile tayin edilmiş müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortak veya tüm ortaklar ya da üçüncü kişiler olabilecektir. Ancak üçüncü kişilere şirketin yönetim ve temsilinin verilebilmesi için ortaklardan en az birinin şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekmektedir.

Bu durumda, bir limited şirketinde müdür sıfatını taşıyan bir ortak ile bunun yanında var ise dışarıdan atanan bir müdür amme alacağının tamamından, müşterek ve müteselsilen sorumlu iken; diğer ortak sadece sermaye payı oranında sorumlu olacaktır.

Diğer taraftan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup amme alacağının ödenmesinden müşterek ve müteselsil sorumluluğu bulunan kanuni temsilcilerin tespitinde amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği tarihte yürürlükte bulunan ilgili Kanun hükümleri dikkate alınacaktır.

6183 sayılı Kanunda 5766 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelere göre, 06/06/2008 tarihinden itibaren doğan ve ödenmesi gereken amme alacaklarında;

– Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden sermaye payları oranında müteselsilen sorumludurlar.

– Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden sermaye payları oranında müteselsilen sorumlu olurlar.

6/6/2008 tarihinden önceki zamanlara ilişkin amme borçlarından sorumlu tutulacak ortakların tespitinde ise alacağın doğduğu dönem esas alınacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayın