English

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulaması ile ilgili zorunluluklar

Sirküler No: 1342

1 – KAPSAMA GİREN MÜKELLEFLER

ilindiği üzere, 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

– 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

MADENİ YAĞ LİSANSINA SAHİP OLAN MÜKELLEFLERDEN MAL ALANLARIN ALDIKLARI MAL MİKTARINA VE MALIN CİNSİNE BAKILMAKSIZIN, MADENİ YAĞ VEYA AKARYAKIT ÜRÜNÜ DIŞINDA ÖRNEĞİN, 2.500,- TL’ LIK AMORTİSMANA TABİ BİR İKTİSADİ KIYMET ALMIŞ OLSALAR BİLE, 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE GELİR TABLOLARINDA YER ALAN BRÜT SATIŞ HASILATLARI 25 MİLYON TL’ Yİ AŞMASI HALİNDE;

– ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASINA 2013 TAKVİM YILI (1/9/2013 TARİHİ İTİBARİYLE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDİR.)

– ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASINA İSE 2014 TAKVİM YILI (ELEKTRONİK DEFTER YAZILIMLARINI KENDİ GELİŞTİREN MÜKELLEFLERİN 1/9/2014 TARİHİ İTİBARİYLE ELEKTRONİK DEFTER TEST SÜREÇLERİNİ BAŞARI İLE TAMAMLAMIŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR.)

İÇERİSİNDE GEÇMELERİ ZORUNLUDUR.

İşletmede kayıtlı taşıtlar için tüketilmek amacıyla veya fabrikadaki imalatta kullanılmak üzere satın alınan akaryakıt, madeni yağ ve benzeri ürünler doğrudan  MADENİ YAĞ LİSANSINA SAHİP olan firmadan alınıyorsa elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması kapsamına girmektedir. Ancak, lisans sahibi olmayan AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN yapılan alımlar bu tebliğ kapsamına girmemektedir.

2-) DİĞER HUSUSLAR

a-) Bu Tebliğ veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur.

b-) Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

c-) Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura düzenleyeceklerdir.

d-) Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında kalan mükellefler de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabileceklerdir.

Firmaların, yukarıdaki tebliğ açıklamalarına göre mevcut şartlarını gözden geçirmelerini önemle  hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…